Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Pravilnik o upisu učenika u srednju školu

Pravilnik o upisu učenika u srednju školu

pravilnik-o-upisu-u-srednju-skolu

Član 2.

Redosled kandidata za upis u srednju školu (u daljem tekstu: škola) utvrđuje se na osnovu:

 1. uspeha na završnom ispitu,
 2. uspeha u prethodnom školovanju, i to:
  • opšteg uspeha od VI do VIII razreda osnovne škole,
  • rezultata postignutih na takmičenjima učenika osmog razreda osnovne škole,
 3. uspeha na prijemnom ispitu, za škole za koje se polaže prijemni ispit.

Pravo na rangiranje radi upisa u školu iz stava 1. ovog člana stiče kandidat koji je obavio završni ispit i time stekao osnovno obrazovanje i vaspitanje.

Član 3.

Uspeh na završnom ispitu iskazuje se brojem bodova osvojenih na testu iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, matematike i na kombinovanom testu iz prirodnih i društvenih nauka (biologija, geografija, istorija, fizika i hemija).

Na osnovu uspeha na završnom ispitu kandidat može da osvoji najviše 30 bodova, odnosno najviše po 10 bodova na testu iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, matematike i kombinovanog testa.

Opšti uspeh od VI do VIII razreda osnovne škole iskazuje se brojem bodova tako što se opšti uspeh, ostvaren na kraju VI razreda zaokružen na dve decimale pomnoži brojem četiri (4), a opšti uspeh ostvaren na kraju VII i VIII razreda osnovne škole, zaokružen na dve decimale, pomnoži brojem pet (5).

Na osnovu opšteg uspeha kandidat može da ostvari najviše 70 bodova.

Kandidat koji je završio VI razred osnovne škole u inostranstvu ili koji je u Republici Srbiji završio VI razred u stranoj školi ostvaruje 20 bodova na osnovu opšteg uspeha u VI razredu osnovne škole.

Član 3a

Ukoliko je kandidat obavio završni ispit na kraju školske godine u kojoj je na osnovu opšteg uspeha mogao da osvoji najviše 60 bodova, a na osnovu uspeha na završnom ispitu najviše 40 bodova, pravo na rangiranje za upis u školu ostvaruje na sledeći način:

 • broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspeha iskazuje se na način propisan članom 3. stav 3. ovog pravilnika, tako da na osnovu opšteg uspeha može da ostvari najviše 70 bodova;
 • broj bodova osvojen na završnom ispitu množi se sa brojem 0,75 i zaokružuje na dve decimale, tako da na osnovu uspeha na završnom ispitu može da osvoji najviše 30 bodova.

Izuzetno, ukoliko je kandidat obavio završni ispit na kraju školske 2012/2013. godine, broj bodova koje bi osvojio na završnom ispitu iskazuje se na način da se broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspeha množi sa brojem tri (3) i tako dobijeni broj deli se sa brojem sedam (7) i zaokružuje na dve decimale, tako da na osnovu uspeha na završnom ispitu može da osvoji najviše 30 bodova.

Član 4.

Kandidat sa smetnjama u razvoju i invaliditetom upisuje se u školu posle obavljenog završnog ispita, u skladu sa svojim motoričkim i čulnim mogućnostima, odnosno uslovima koje zahteva određena vrsta invaliditeta.

Član 5.

Kandidat koji je završio osnovno obrazovanje i vaspitanje ili jedan od poslednja dva razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja u inostranstvu ili koji je u Republici Srbiji završio stranu školu ili jedan od poslednja dva razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja u stranoj školi, upisuje se preko broja određenog za upis učenika.

Kandidat koji je VII razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja završio u inostranstvu, ili koji je u Republici Srbiji završio VII razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja u stranoj školi, a u Republici Srbiji završava VIII razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja, u školi čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave, drugo pravno ili fizičko lice, obavlja završni ispit.

Kandidat iz stava 2. ovog člana upisuje se preko broja određenog za upis.

Ukoliko kandidat iz st. 1. i 2. ovog člana konkuriše za upis u školu iz člana 11. ovog pravilnika, polaže prijemni ispit.

Član 6.

Rezultati postignuti na takmičenjima učenika osnovne škole vrednuju se tako što se kandidatu koji je u VIII razredu osnovne škole osvojio jedno od prva tri pojedinačna mesta iz predmeta navedenih u članu 7. ovog pravilnika, dodeljuju sledeći bodovi:

 1. međunarodno takmičenje koje je u Kalendaru takmičenja i smotri učenika osnovnih škola: prvo mesto – 20 bodova; drugo mesto – 18 bodova; treće mesto – 14 bodova;
 2. republičko takmičenje koje je u Kalendaru takmičenja i smotri učenika osnovnih škola, koje organizuju ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja (u daljem tekstu: Ministarstvo) i stručno društvo ili drugi organizator:
  • prvo mesto – osam (8) bodova,
  • drugo mesto – šest (6) bodova,
  • treće mesto – četiri (4) boda.

Kada je kandidat iz jednog predmeta osvojio više pojedinačnih mesta na takmičenjima iz stava 1. ovog člana, uzima se u obzir najbolji ostvareni rezultat, odnosno najveći broj bodova iz stava 1. ovog člana.

Kada je kandidat iz dva ili više predmeta osvojio po jedno ili više pojedinačnih mesta, bodovi iz svih predmeta se sabiraju, pri čemu se uzimaju u obzir najbolji ostvareni rezultati iz svakog predmeta.

Prva tri mesta, u smislu ovog pravilnika, jesu mesta koja odgovaraju prvom, drugom i trećem najboljem postignutom rezultatu na takmičenju.
Stručno društvo ili drugi organizator dostavlja Ministarstvu rezultate takmičenja iz stava 1. ovog člana.

Član 7.

Stručna društva i drugi organizatori iz člana 6. stav 1. tačka 2) ovog pravilnika jesu:

 • za srpski jezik – Društvo za srpski jezik i književnost Srbije,
 • za srpski jezik kao nematernji – Katedra za srpski kao nematernji jezik Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu,
 • za maternji jezik:
  • mađarski jezik – Odsek za hungarologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu,
  • slovački jezik – Slovakističko vojvođansko društvo,
  • rusinski jezik – Društvo za rusinski jezik, književnost i kulturu,
  • rumunski jezik – Odsek za rumunistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu,
  • bugarski jezik – Matica Bugara,
  • hrvatski jezik – Nacionalni savet hrvatske nacionalne manjine,
 • za strane jezike (engleski, nemački, ruski, francuski, italijanski i španski)

Društvo za strane jezike i književnosti,

 • za istoriju – Društvo istoričara Srbije „Stojan Novaković”,
 • za matematiku – Društvo matematičara Srbije (Takmičenje učenika osnovnih škola iz matematike), Matematičko društvo „Arhimedes” (takmičenja: Dopisna matematička olimpijada i Matematička internet olimpijada),
 • za fiziku – Društvo fizičara Srbije i Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu (Takmičenje učenika osnovnih škola iz fizike),
 • za hemiju – Srpsko hemijsko društvo,
 • za biologiju – Srpsko biološko društvo,
 • za geografiju – Srpsko geografsko društvo,
 • za tehničko i informatičko obrazovanje – Društvo pedagoga tehničke kulture Srbije (Takmičenje iz tehničkog i informatičkog obrazovanja),

Auto – moto savez Srbije i Društvo nastavnika tehničkog obrazovanja Srbije (takmičenje: „Šta znaš o saobraćaju”),

 • za informatiku i računarstvo – Društvo matematičara Srbije (Takmičenje učenika osnovnih škola iz računarstva), Elektrotehnička škola u Nišu (takmičenje: Tesla Info Kup),
 • za fizičko vaspitanje – Savez za školski sport Srbije.

Član 8.

Kandidat koji je obavio završni ispit rangira se za upis u školu prema ukupnom broju bodova ostvarenih po svim osnovama koje se vrednuju za upis na jedinstvenoj rang listi, osim učenika koji polaže prijemni ispit.

Posle utvrđivanja rang liste iz stava 1. ovog člana, kandidat ima pravo da u matičnoj osnovnoj školi pismeno izrazi najviše 20 opredeljenja za dalje školovanje. Opredeljenje učenika sadrži: šifru obrazovnog profila, naziv škole, mesto u kome se nalazi škola, tip škole, smer, odnosno obrazovni profil, prema listi objavljenoj u konkursu za upis u srednju školu.

Član 9.

Na osnovu opredeljenja kandidata i broja bodova na jedinstvenoj rang listi, vrši se raspoređivanje kandidata po srednjim školama prema tipu škole, smerovima, odnosno obrazovnim profilima.

Spiskovi raspoređenih kandidata dostavljaju se matičnim osnovnim školama i odgovarajućim srednjim školama.

Član 10.

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u školu ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je:

 • nosilac Diplome „Vuk Karadžić”,
 • osvojio veći broj bodova na takmičenjima iz predmeta koji su obuhvaćeni završnim ispitom, iz čl. 6. i 7. ovog pravilnika,
 • osvojio veći broj bodova na takmičenjima iz ostalih predmeta, iz čl. 6. i 7. ovog pravilnika,
 • osvojio veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.

III. UPIS U UMETNIČKU ŠKOLU, ODNOSNO …>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top