Naslovna » Beba » Prva prijava prebivališta

Prva prijava prebivališta

Prva prijava prebivališta – Shodno odredbi člana 9. stav 2. Zakona o prebivalištu i boravištu građana (“Sl. Glasnik RS”, br. 87/11) prijavu prebivališta za novorođeno dete podnosi roditelj u roku od tri meseca od njegovog rođenja.

prva-prijava-prebivalista

Prva prijava prebivališta

Sve novorođene bebe moraju biti prijavljene u Sekretarijatu unutrašnjih poslova (SUP), radi izdavanja uverenja o prebivalištu. Ovaj dokument je neophodan, u ovom uzrastu deteta, za dobijanje roditeljskog dodatka ili za upis u jasle ili vrtić.

Za prijavu prebivališta neophodna su sledeća dokumenta:

  1. Čitko popunjen zahtev za prijavu prebivališta (obrazac br.1)
  2. Izvod iz matične knjige rođenih za dete (nosi se samo na uvid)
  3. Važeća lična karta roditelja koji prijavljuje dete (na uvid)
  4. Dokaz o uplati republičke administrativne takse u iznosu od 210,00 dinara
  5. Ukoliko ste u braku – izvod iz matične knjige venčanih
  6. Ukoliko ste razvedeni i primerak pravosnažne presude o razvodu iz koga se vidi kome od roditelja je dete pripalo na čuvanje, staranje i vaspitanje

Prva prijava prebivališta

Shodno odredbi člana 9. stav 2. Zakona o prebivalištu i boravištu građana (“Sl. Glasnik RS”, br. 87/11) prijavu prebivališta za novorođeno dete podnosi roditelj u roku od tri meseca od njegovog rođenja. Ukoliko roditelji nemaju istu adresu stanovanja, prijavu podnosi jedan od roditelja uz saglasnost drugog roditelja ili roditelj koji u skladu sa zakonom samostalno vrši roditeljsko pravo.

Uz prijavu prebivališta za novorođeno dete, roditelj stavlja na uvid svoju važeću ličnu kartu, izvod iz matične knjige rođenih za dete i prilaže dokaz o uplaćenoj naknadi na ime Republičke administrativne takse, a ukoliko roditelji nemaju istu adresu stanovanja, prilaže i saglasnost drugog roditelja.

Roditelj koji samostalno vrši roditeljsko pravo u skladu sa zakonom, uz prijavu prebivališta, pored važeće lične karte i izvoda iz matične knjige rođenih za dete, stavlja na uvid i primerak pravnosnažne presude o razvodu braka, iz koje se vidi kojem od roditelja je maloletno lice povereno na čuvanje, staranje i vaspitanje i prilaže i dokaz o uplaćenoj naknadi na ime republičke administrativne takse.

Uverenje o detetovom prebivalištu dobija se odmah, po prijavljivanju deteta.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top