Naslovna » Deca » Agencije za cuvanje dece » Upis dece u vrtiće – Novi Sad

Upis dece u vrtiće – Novi Sad

upis-dece-u-vrtice-novi-sad

Tekst konkursa 2015/2016

Na osnovu člana 45. i 46. Statuta Predškolske ustanove ”Radosno detinjstvo” Novi Sad, br. 4074/01 od 18.07.2014. godine, 4982/01 od 15.09.2014. godine i 6801/03 od 01.12.2014. godine i Pravilnika o bližim uslovima za utvrđivanje prioriteta za upis dece u predškolsku ustanovu (”Službeni glasnik RS”, br. 44/2011), Upravni odbor Predškolske ustanove ”Radosno detinjstvo” Novi Sad, na XV sednici od 08.04.2015. godine, raspisuje
K O N K U R S
ZA PRIJEM DECE U PREDŠKOLSKU USTANOVU ”RADOSNO DETINjSTVO” NOVI SAD
ZA RADNU 2015/2016. GODINU

I

Raspisuje se Konkurs za prijem dece u Predškolsku ustanovu ”Radosno detinjstvo” Novi Sad (u daljem tekstu:Konkurs) za radnu 2015/2016. godinu, koja počinje od 01.09.2015. godine.

II

U Predškolsku ustanovu ”Radosno detinjstvo” Novi Sad (u daljem tekstu: Predškolska ustanova) primaju se:

 • na celodnevni boravak deca od 6 meseci do polaska u školu,
 • na poludnevni boravak deca od pet godina do polaska u školu i
 • na poludnevni boravak deca od tri do pet godina.

III

Predškolska ustanova raspisuje Konkurs prema svojim mogućnostima, u skladu sa zakonom.
Pregled slobodnih mesta po vrtićima, tipovima boravka i jeziku na kome se odvija vaspitno-obrazovani rad, sastavni je deo Konkursa.
Roditelj, odnosno staratelj može konkurisati za prijem u Predškolsku ustanovu samo na slobodna mesta naznačena u Konkursu.

IV

Prijem dece u vrtiće naznačene u Konkursu vrši se po prioritetu bez bodovanja, ili putem bodovanja i rangiranja.
Rangiranje podrazumeva, putem računarskog programa, a na osnovu kriterijuma i uslova iz Konkursa, označavanje primljene i odbijene dece.
Deca čiji su roditelji konkurisali na mesta koja nisu raspisana konkursom, neće biti rangirana.

V

Prvenstvo pri upisu dece na slobodna mesta u Predškolskoj ustanovi, imaju deca iz osetljivih grupa i izuzeta su iz sistema bodovanja prilikom upisa, prema sledećim kriterijumima:

 1. deca žrtve nasilja u porodici,
 2. deca iz porodica koja koriste neki oblik socijalne zaštite i deca bez roditeljskog staranja,
 3. deca samohranih roditelja,
 4. deca iz socijalno nestimulativnih sredina,
 5. deca sa smetnjama u psihofizičkom razvoju,
 6. deca iz porodice u kojoj je dete koje je teško obolelo ili ima smetnje u psihofizičkom razvoju,
 7. deca teško obolelih roditelja,
 8. deca čiji su roditelji ratni vojni invalidi ili imaju status raseljenog ili prognanog lica,
 9. deca predložena od strane Centra za socijalni rad i
 10. deca iz sredina u kojima je usled porodičnih i drugih životnih okolnosti ugroženo zdravlje, bezbednost i razvoj.

VI

Deca se upisuju u Predškolsku ustanovu po redosledu koji se određuje na osnovu broja bodova na sledeći način:

 1. deca zaposlenih roditelja i redovnih studenata 40 bodova
 2. deca koja imaju status trećeg i svakog narednog deteta u primarnoj porodici 30 bodova
 3. deca čija su braća ili sestre upisani u Predškolsku ustanovu ili dvoje ili više dece iz iste porodice učestvuje na Konkursu 10 bodova

VII

U slučaju kada dvoje ili više dece imaju isti broj bodova, prioritet pri prijemu utvrđuje se primenom sledećih kriterijuma, po sledećem redosledu:

 1. deca zaposlenih u Predškolskoj ustanovi,
 2. prema dužini čekanja za prijem u Predškolsku ustanovu,
 3. prema većem broju dece u porodici.

VIII

Prijave na Konkurs, sa potpunom dokumentacijom, podnose se Predškolskoj ustanovi u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa (od 14-28.04.2015. godine), u Ul. Pavla Simića br. 9 (prizemlje), svakog radnog dana od 08.00-17.00 časova, a subotom od 08.00-14.00 časova.
Prijavu na Konkurs je potrebno podneti i za decu sa liste čekanja.
Uz prijavu na Konkurs prilažu se sledeći odgovarajući dokumenti:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih za dete koje prvi put konkuriše, kao i za svu decu u porodici,
 2. Potvrda Doma zdravlja na obrascu dobijenom od Predškolske ustanove,
 3. Rešenje Centra za socijalni rad o smeštaju deteta u odgovarajuću ustanovu ili hraniteljsku porodicu,
 4. Rešenje Centra za socijalni rad za dete iz porodica koje ostvaruju pravo na materijalno obezbeđenje,
 5. Preporuka Centra za socijalni rad za prijem deteta u Predškolsku ustanovu,
 6. Rešenje o invalidnosti roditelja (ratni vojni invalidi) i odgovarajući dokaz da je roditelj raseljeno ili prognano lice,
 7. Odgovarajući dokaz da je dete samohranog roditelja,
 8. Odgovarajući dokaz nadležne zdravstvene ustanove o bolesti deteta u porodici ili roditelja, odnosno staratelja,
 9. Odgovarajući dokaz Doma zdravlja da je dete sa smetnjama u razvoju,
 10. Potvrda za roditelje da su zaposleni, kao i potvrda za roditelje koji su redovni studenti.

Nepotpune prijave biće bodovane prema dokumentaciji priloženoj uz prijavu.

IX

U slučaju da se u pojedinim vrtićima prijavi veći broj dece od broja utvrđenog Konkursom, pa dete ne bude primljeno ni u jedan vrtić koji je roditelj naveo u konkursnoj prijavi,
Predškolska ustanova ima obavezu da nakon sprovedenog Konkursa, predloži roditelju prijem u vrtić u kojem ima mesta.

X

Nakon izvršenog bodovanja, Komisija za upis dece, sačinjava listu primljene i odbijene dece kao i listu dece čiji su roditelji konkurisali na mesta koja nisu raspisana Konkursom, na nivou vrtića i ističe je na oglasnim tablama u svakom vrtiću Predškolske ustanove.
Liste iz stava 1. ove tačke, biće istaknute 15.06.2015. godine.

XI

Roditelj može, u roku od 8 dana od dana objavljivanja rezultata Konkursa, ukoliko njegovo dete nije primljeno, ili je nezadovoljan bodovanjem, ostvariti uvid u dokumentaciju u
Predškolskoj ustanovi, Služba socijalne zaštite, ul. Pavla Simića 9.
Roditelj koji upisuje dete u Predškolsku ustanovu dužan je da za dete primljeno na Konkursu, u roku od 15 dana od dana isticanja liste primljene dece, potpiše ugovor sa Predškolskom ustanovom.
Ukoliko roditelj, bez opravdanog razloga, ne potpiše navedeni ugovor, smatraće se da je odustao od prijema i upisa deteta ili dece u Predškolsku ustanovu.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Odgovorite

Scroll To Top