Naslovna » Deca » Agencije za cuvanje dece » Kako do naknade za boravak deteta u privatnom vrtiću

Kako do naknade za boravak deteta u privatnom vrtiću

kako-do-naknade-privatan-vrtic

Član 4.

Pravo utvrđeno članom 1. ove Odluke ostvaruju se po propisima o opštem upravnom postupku. Zahtev za ostvarivanje prava utvrđenog članom 1. ove odluke podnosi se organizacionoj jedinici Gradske uprave grada Beograda nadležnoj za poslove iz oblasti obrazovanja i dečje zaštite (u daljem tekstu: organizaciona jedinica), na jedinstvenom obrascu koji se preuzima na sajtu grada Beograda ili na pisarnici organizacione jedinice.

Uz zahtev iz stava 2. ovog člana, roditelj, staratelj, usvojitelj ili hranitelj prilaže potvrdu Predškolske ustanove da dete nije upisano zbog nedovoljnih kapaciteta ove ustanove (Potvrde o tome da u vrtićima nema slobodnog kapaciteta kako bi se ostvarilo pravo na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice se izdaju od 20.6.2015. godine.), izvod iz matične knjige rođenih za dete, odnosno rešenje nadležnog centra za socijalni rad o statusu staratelja, usvojitelja ili hranitelja, uverenje o državljanstvu i fotokopiju lične karte (izvod iz čitača) podnosioca zahteva odnosno potvrdu o stalnom nastanjenju ili potvrdu Komesarijata za izbegla i raseljana lica i ugovor sa privatnom predškolskom ustanovom.

Član 5.

O pravu iz člana 1. ove Odluke u prvom stepenu rešava organizaciona jedinica, na osnovu podnetog zahteva.

Po žalbi na prvostepeno rešenje o pravu iz člana 1. ove odluke rešava Gradsko veće grada Beograda.

Pravo iz člana 1. ove Odluke priznaje se od dana podnošenja zahteva i važi do početka sledeće radne godine, odnosno do 31. avgusta 2016. godine.

Član 6.

Mesečni iznos naknade dela troškova boravka dece u privatnoj predškolskoj ustanovi iznosi najviše do 80% ekonomske cene koja je utvrđena

Rešenjem o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Beograd, koje donosi gradonačelnik grada Beograda, odnosno iznos od najviše 22.160 dinara mesečno po detetu.

Ukoliko je cena troškova boravka dece u privatnoj predškolskoj ustanovi niža od ekonomske cene iz stava 1. ovog člana, učešće podnosioca zahteva iznosi 5.540 dinara, a grad Beograd obezbeđuje naknadu troškova do pune cene usluge.

Dnevni iznos se utvrđuje deljenjem mesečnog iznosa iz stava 1. ovog člana sa brojem radnih dana u mesecu.

Za dane odsustva deteta, uplaćuje se 50% od dnevnog iznosa, odnosno režijski troškovi.

Uplata naknade dela troškova boravka dece u privatnoj predškolskoj ustanovi, vrši se iz sredstava budžeta grada Beograda na tekući račun roditelja, staratelja, usvojitelja ili hranitelja, na osnovu rešenja o prenosu sredstava i mesečnog izveštaja o prisutnosti deteta u privatnoj predškolskoj ustanovi potpisanog od strane ovlašćenog lica, a koji privatna predškolska ustanova dostavlja organizacionoj jedinici do 5. u mesecu za prethodni mesec.

Član 7.

Roditelj, staratelj, usvojitelj ili hranitelj koji je ostvario pravo iz člana 1. ove Odluke dužan je da prijavi svaku promenu koja je, po ovoj odluci, od uticaja na ostvarivanje prava iz člana 1. ove Odluke, najkasnije u roku od 5 dana od dana nastale promene.

Roditelj, staratelj, usvojitelj ili hranitelj koji ostvari pravo na osnovu neistinitih ili netačnih podataka, ili neprijavljivanjem promena koje utiču na gubitak prava, dužan je da naknadi štetu, u skladu sa zakonom.

Član 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda”, a primenjuje se počev od 01.09.2015. godine.

Skupština grada Beograda
Broj 6-33/15-S, 21. januar 2015. godine

Predsednik
Nikola Nikodijević, sr.

Spisak verifikovanih predškolskih ustanova

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Odgovorite

Scroll To Top