Naslovna » Porodica » Porodični informator » Prava iz socijalne zaštite » Novi Zakon o finansisjkoj podršci porodici sa decom

Novi Zakon o finansisjkoj podršci porodici sa decom

novi-zakon-o-finansijskoj-podrsci

Novi Zakon o finansisjkoj podršci porodici sa decom povećaće siromaštvo već siromašnih porodica

Članovi 16 do 20 – Naknada ostalih prihoda radi nege deteta
Nacrt zakona uvodi razliku između naknade zarade i naknade ostalih prihoda radi nege deteta, praveći tako razliku između osoba, tj. prvenstveno žena, koje su zaposlene i onih koje obavljaju samostalnu delatnost, privremene ili povremene poslove i poljoprivrednu delatnost.

Prvo, potpuno je nejasno zbog čega je Radna grupa napravila ovakvu razliku u nazivu naknade, kada osobe koje obavljaju samostalnu delatnost, privremene ili povremene poslove i poljoprivrednu delatnost takođe plaćaju iste doprinose kao i osobe koje su zaposlene kod poslodavca (za penziono i invalidsko osiguranje, za zdravstveno
osiguranje, doprinos za nezaposlene) i još dodatno plaćaju porez na dobit.

Takođe je nejasno zbog čega je iz ove kategorije izostavljena kategorija osoba koja rade po Ugovorima o delu, na čije Ugovore se plaćaju znatno veći porezi i doprinosi nego što se plaćaju na zarade, i koje na osnovu tih Ugovora mogu da ostvare pravo na zdravstveno osiguranje, na upis staža, ali očigledno ne i na naknadu zarade radi nege deteta.
U skladu sa tim je izostalo i razmatranje Radne grupe, navedeno u opštim komentarima na ovaj zakon, da se razmotri davanje naknade i za porodilje koje su nezaposlene. Takvo davanje je u svom krajnjem cilju usmereno na dobrobit novorođene dece, njihov pravilan rast i razvoj.

Posebno ističemo da čl. 16 propisuje direktnu zakonsku diskriminaciju žena koje obavljaju samostalnu delatnost, privremene ili povremene poslove i poljoprivrednu delatnost, jer u stavu 2 navodi da ”pravo na naknadu ostalih prihoda ostvaruju u trajanju od godinu dana od dana rođenja deteta, bez obzira na redosled rođenja deteta”.

Iz obrazloženja nacrta zakona se ne vidi iz kod razloga ove kategorije žena neće moći da ostvare pravo na naknadu radi nege deteta u trajanju od 2 godine za treće i svako naredno dete, kako je to predviđeno čl. 94a Zakona o radu. Da li će žene preduzetnice to pravo iskoristiti je njihova odluka, ali država ne sme da pravi direktnu razliku između žena
koja se zasniva na činjenici načina njihovog zaposlenja.

Čl. 6 istog člana propisuje da će pravo na naknadu prestati ukoliko se izgubi status lica koje samostalno obavlja delatnost. Na ovaj način će se ponovo direktno diskriminisati ova kategorija žena koje u skladu sa uslovima propisanim ovim nacrtom zakona budu uredno uplaćivale sve poreze i doprinose pre započinjanja ostvarivanja ovog prava. U kakvoj su vezi prestanak statusa lica koje samostalno obavlja delatnost i jednom ostvareno pravo na naknadu? Ova odredba pored toga što je diskriminišuća, je istovremeno i protivustavna.
Podsećamo da čl. 66 Ustava Republike Srbije propisuje posebnu zaštitu svih žena i sve dece, ne samo onih koje ovaj nacrt zakona stavlja u neopravdani povlašćeni položaj.

Novi Zakon o finansisjkoj podršci porodici sa decom

Takođe direktna diskriminacija ove kategorije žena propisana je i stavom 1 čl. 17 u kome je propisano ograničenje određivanja naknade tzv. ostalih prihoda ženama koje obavljaju samostalnu delatnost, privremene ili povremene poslove i poljoprivrednu delatnost do visine 3 prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji, dok je kod zaposlenih žena ta naknada ograničena do visine 5 prosečnih mesečnih zarada (st. 1 čl 12 nacrta zakona).

Podsećamo vas da čl. 16 (e) Konvencije o eliminaciji svoh oblika diskriminacije žena propisuje da Države ugovornice moraju da štite pravo žena da odlučuju o broju dece i mestu na kome će sa decom da žive, što se odnosi na sve žene, a ne samo pojedine kategorije žena.

Usvajanjem ovakvih odredaba država Srbija bi direktno prekršila prihvaćenu međunarodnu obavezu.
U odnosu na st. 3 čl. 19 važi isti komentar kao za st. 3 čl. 14.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top