Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Konkurs za upis na Medicinski fakultet VMA

Konkurs za upis na Medicinski fakultet VMA

konkurs-za-vma

NAČIN KONKURISANjA I POSTUPAK SPROVOĐENjA KONKURSA

Kandidati podnose prijavu teritorijalnom organu Regionalnog centra Ministarstva odbrane na teritoriji stalnog mesta boravka. Kandidati čije je prebivalište na teritoriji AP Kosovo i Metohija, konkursnu dokumentaciju podnose teritorijalnom organu Regionalnog centra Ministarstva odbrane koji je najbliži njihovom mestu prebivališta. Obrazac prijave dobija se u teritorijalnom organu Regionalnog centra Ministarstva odbrane prilikom konkurisanja.

Uz prijavu prilažu:

– overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije;
– overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih;
– potvrde nadležnog organa da se protiv njih ne vodi krivični postupak ili postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da nisu osuđivani za takva dela kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora, odnosno da im nije izricana zavodska mera;
– overene fotokopije svedočanstva svih razreda i fotokopiju diplome srednje škole (za kandidate koji su završili četvorogodišnje školovanje), odnosno, svedočanstva završenih razreda i overenu đačku knjižicu sa polugodišta četvrtog raz-reda (za kandidate kojima je školovanje u toku). Fotokopije dokumenata traženih po konkursu kandidat može, uz davanje na uvid njihovog originala, da overi u oštini ili sudu u mestu boravka.

Prilikom dolaska na selekciju u Vojnu akademiju i Medicinski fakultet VMA, kandidat mora sa sobom obavezno da ima dokument za ličnu identifikaciju (lična karta).

Kandidati koji budu primljeni na školovanje biće obavešteni kada će predati svedočanstva o završenom IV razredu školovanja i diplomu.

Kandidati koji imaju negativnu medicinsko-zdravstvenu, psihološku procenu i bezbednosnu proveru neće se rangirati.

Sve putne troškove oko prevoza do vojnih škola radi realizacije prijemnog ispita i provere fizičkih sposobnosti i do vojnozdravstvenih ustanova za potrebe psihološke i medicinsko-zdravstvene procene snose kandidati koji konkurišu u vojne škole.

SELEKCIJA KANDIDATA…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Odgovorite

Scroll To Top