Naslovna » Porodica » Porodični informator » Prava iz socijalne zaštite » Vodič kroz prava osoba sa invaliditetom

Vodič kroz prava osoba sa invaliditetom

vodic-kroz-prava-osoba-sa-invaliditetom

POVLASTICE U UNUTRAŠNjEM PUTNIČKOM SAOBRAĆAJU

U pravnom sistemu Republike Srbije osobama sa invaliditetom pružaju se povlastice u unutrašnjem putničkom saobraćaju.
Povlastice se odnose na sledeća lica:

 • slepa lica;
 • lica obolela od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih bolesti;
 • lica obolela od plegija;
 • lica obolela od cerebralne i dečije paralize i multipleks skleroze
 • kao i pratioci ovih lica.

Ova lica imaju pravo na povlastice u unutrašnjem putničkom saobraćaju pod uslovom da imaju prebivalište u Republici Srbiji.
U unutrašnjem putničkom saobraćaju slepo lice i lice obolelo od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih bolesti, plegija, cerebralna i dečija paralize i multipleks skleroze ima u toku jedne kalendarske godine pravo na šest putovanja sa povlasticom u iznosu:

 • 75% od redovne cene za putovanje železničkim, drumskim i pomorskim, odnosno rečnim saobraćajem;
 • 50% od redovne cene prevoza za putovanje vazdušnim saobraćajem.

Jednim putovanjem u unutrašnjem putničkom saobraćaju smatra se odlazak iz polaznog u odredišno mesto (vožnja u odlasku) i povratak iz odredišnog u polazno mesto (vožnja u povratku).

Pratilac ima pravo na besplatnu vožnju u železničkom, drumskom i pomorskom, odnosno rečnom saobraćaju i na povlasticu od 50% od redovne cene vožnje u vazdušnom saobraćaju, u slučajevima kad prati invalidno lice, putuje po to lice ili se vraća posle praćenja takvog lica.

Invalidno lice i njegov pratilac imaju pravo na povlastice za prevoz u bilo kom razredu, odnosno klasi, u vozu (poslovni, ekspresni, brzi i putnički), odnosno na brodu, kao i za ekonomsku klasu u avionu.

Oblast saobraćaja
Pravo na povlasticu osoba sa invaliditetom ostvaruje na osnovu knjižice za povlašćenu vožnju. Knjižicu izdaje:

 • Savez slepih i slabovidih Srbije za slepa lica
 • Savez distrofičara Srbije za lica obolela od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih bolesti
 • Savez paraplegičara i kvadriplegičara Srbije za lica sa paraplegijom i kvadriplegijom
 • Savez za cerebralnu i dečju paralizu za lica obolela od cerebralne i dečije paralize
 • Društvo multipleks skleroze Srbije za lice obolelo od multipleks skleroze.

Što se tiče povlastica prilikom parkiranja i zaustavljanja vozila, osobe sa invaliditetom ostvaruju prava zavisno od autonomnih propisa lokalnih vlasti.
Zato je potrebno da se zainteresovana lica obrate opštini na kojoj imaju prebivalište i da strane nadležnih organa za pitanje saobraćaja budu informisani o mogućnostima povlašćenog tretmana kada je u pitanju parkiranje i zaustavljanje vozila na teritoriji na kojoj vrše prevoz sopsvenim vozilom.
U velikim gradskim sredinama, postoje vidno obeležena mesta za parkiranje vozila osoba sa invaliditetom.

Ovu oblast uređuje:

 • Zakon o povlasticama u unutrašnjem putničkom saobraćaju invalidnih lica („Sl. gl. RS“, br. 22/93, 25/93 i 101/05)
 • Pravilnik o načinu ostvarivanja prava invalidnih lica na povlastice u unutrašnjem putničkom saobraćaju („Sl. gl. RS“, br. 31/93, 05/94 i 38/94)

Za ostvarivanje prava o povlasticama u unutrašnjem saobraćaju potrebno je da se zainteresovana lica obrate navedenim Savezima.

Zakon o javnim putevima članovima 23 i 24. uređuje oslobađanje plaćanja posebne naknade za upotrebu javnih puteva. Od. 01.01.2014. godine, dozvole za besplatan prolaz autoputevima Srbije će se izdavati po novoj proceduri i iste će imati trajni period važenja. Dozvole izdate u 2013. godini, će važiti do 28.02.2014. godine.

Zahtev za izdavanje dozvola u elektronskoj formi zainteresovani mogu da preuzmu sa sajta JP „PUTEVI SRBIJE“. Korisnici su u obavezi da uz popunjeni zahtev za oslobađanje plaćanja putarine dostave sledeće:

 1. Kopija Rešenja izdatog od strane Fonda za penzijsko invalidsko osiguranje, (za punoletna lica) ili kopija  Rešenja  izdatog od strane nadležnog Centra za socijalni rad (za maloletna lica) u kojima je procentualno izražen stepen telesnog oštećenja. Za invalidna lica koja prvi put podnose zahtev kopija mora biti overena u Sudu ili Opštini, a za obnovu dozvole može da se dostavi kopija već overenog rešenja,
 2. Kopija saobraćajne dozvole (obe strane),
 3. Kopija lične karte invalidnog lica, odnosno izvod iz matične knjige rođenih za maloletna lica,
 4. Fotografija podnosioca zahteva, rezolucije 450h530 u elektronskoj formi na CD-u.
 5. Kontakt telefon ili e-mail adresa podnosioca zahzeva.

Potrebna dokumenta sa naznakom za Sektor za naplatu putarine, Odsek za kontakte sa korisnicima puta treba slati na sledeću adresu:

 • JP ”Putevi Srbije”, Bulevar Kralja Aleksandra 282, 11000 Beograd. ili doneti lično na adresu:
 • JP ”Putevi Srbije”, Ljube Čupe 5, 11000 Beograd (prijavnica).

PRISTUPAČNOST
Izmenama Zakona o izgradnji i planiranju, koje je inicirao Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom u saradnji sa organizacijama osoba sa invaliditetom, u aprilu 2006. godine predviđena je obaveza investitora da poštuju standarde pristupačnosti prilikom izgradnje novih objekata.
Propisana je novčana kazna za prekršioce.

Prilikom usvajanja novog Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“ br. 72/09) u avgustu 2009. godine vodilo se računa o ovim pozitivnim dostignućima. Novi zakon članom 5 propisuje da se objekti visokogradnje javne i poslovne namene moraju projektovati i graditi tako da osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama omogućava nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad. Stambene i stambeno-poslovne zgrade sa deset i više stanova moraju se projektovati i graditi tako da se osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama omogućava nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad.

Izvođenje radova na uklanjanju prepreka za osobe sa invaliditetom vrši se na osnovu rešenja kojim se odobrava izvođenje tih radova koje izdaje organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole.

Novčanom kaznom od 300.000 dinara kazniće se za prekršaj privredno društvo ili drugo pravno lice koje je investitor objekta ako ne obezbedi pristup objektu osobama sa invaliditetom u skladu sa standardima pristupačnosti ( član 5).
Za ovaj prekršaj iz stava kazniće se i odgovorno lice u privrednom društvu ili drugom pravnom licu, novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara.

Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka podnosi nadležni urbanistički inspektor.

Podzakonskim pravnim aktom, Pravilnikom o tehničkim standardima pristupačnosti („Sl. gl. RS“, br. 46/2013) propisuju se bliže tehnički standardi pristupačnosti i razrađuju urbanističko-tehnički uslovi za planiranje prostora javnih, saobraćajnih i pešačkih površina, prilaza do objekata i projektovanje objekata, kako novoprojektovanih, tako i objekata koji se rekonstruišu (stambenih, objekata za javno korišćenje i dr.), kao i posebnih uređaja u njima.

Objekti za javno korišćenje, u smislu ovog pravilnika jesu:

 • banke,
 • bolnice
 • domovi zdravlja,
 • domovi za stare,
 • objekti kulture,
 • objekti za potrebe državnih organa, organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave,
 • poslovni objekti,
 • pošte,
 • rehabilitacioni centri,
 • saobraćajni terminali,
 • sportski i rekreativni objekti,
 • ugostiteljski objekti,
 • hoteli,
 • hosteli,
 • škole i
 • drugi objekti.

Obavezni elementi pristupačnosti su:

 1. Elementi pristupačnosti za savladavanje visinskih razlika;
 2. Elementi pristupačnosti kretanja i boravka u prostoru – stambene zgrade i objekti za javno korišćenje;
 3. Elementi pristupačnosti javnog saobraćaja.

Obavezni elementi pristupačnosti primenjuju se odabirom najpovoljnijeg rešenja u odnosu na namenu, ako nije drugačije predviđeno međunarodnim standardima koji uređuju oblast javnog saobraćaja (IATA, UIC i sl.).

Ovu oblast uređuju:

 • Zakon o javnim putevima (“Sl. gl. RS”, broj 101/2005-91)
 • Zakon o planiranju i izgradnji („Sl. gl. RS“, broj 72/09)
 • Pravilnik o tehničkim standardima pristupačnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 46/2013)95

Zakon o javnom informisanju predviđa obavezu obezbeđivanja dostupnosti informacija osobama sa invaliditetom. Republički zavod za informatiku i internet je u svoje Preporuke za izradu veb prezentacija organa državne uprave iz aprila 2008. godine uključio i preporuku o elektronskoj pristupačnosti sajtova za slepe i slabovide osobe, u skladu sa međunarodnim standardima i preporukama iz ove oblasti.
U jesen 2010. usvojen je novi Zakon o vazdušnom saobraćaju. Stavom 3 člana 127 Zakona propisana je obaveza operatera da putnicima sa invaliditetom i sa smanjenom pokretljivošću pruži sve usluge neophodne da bi oni ostvarili pravo na učešće u vazdušnom saobraćaju pod jednakim uslovima, bez ikakve diskriminacije.

Zakon o železnici članom 87 propisuje da ugovor o obavezi javnog prevoza i opšta pravila između utvrđuju zahteve kvaliteta, uključujući obezbeđivanje pristupačnog prelaza za putnike sa invaliditetom (tačka 6) i nivo kvaliteta usluge koju železnički prevoznik obezbeđuje, uključujući pristupačnost za putnike sa invaliditetom (tačka 7). Direkcija za železnice vrši kontrolu kvaliteta železničkih usluga, uključujući pristupačnost za putnike sa invaliditetom (član 93).

Vodič kroz prava osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top