Naslovna » Porodica » Porodični informator » Prava iz socijalne zaštite » Vodič kroz prava osoba sa invaliditetom

Vodič kroz prava osoba sa invaliditetom

vodic-kroz-prava-osoba-sa-invaliditetom

U pravnom sistemu Srbije, osobe sa invaliditetom podležu oslobađanju od plaćanja raznih poreskih i carinskih opterećenja.

Ovakvim načinom regulisanja, olakšice u sistemu plaćanja, ostvaruju se na osnovu Zakona o porezu na promet koji propisuje (između ostalog) da se porez na promet proizvoda, odnosno porez na promet usluga, ne plaća na:

 • lekove koji su navedeni u listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava za zdravstveno osiguranje
 • materijal za dijalizu
 • krv i krvne produkte
 • ortotička i protetička sredstva
 • medicinska sredstva – proizvodi koji se hirurški ugrađuju u organizam

Poreska oslobođenja
Porez na promet usluga ne plaća se na usluge iz oblasti zdravstva, nauke, kulture, obrazovanja (osnovnog, srednjeg, višeg i visokog), socijalne zaštite i sporta.
Zakon o porezu na dobit preduzeća propisuje da se oslobađa plaćanja poreza na dobit preduzeća, preduzeće za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica, srazmerno učešću tih lica u ukupnom broju zaposlenih.

Izmenama i dopunama Zakona o porezu na upotrebu, držanje i nošenje dobara („Sl. glasnik RS“ br. 101/2010) propisano je da su vlasnici motornih vozila osobe sa invaliditetom sa 80 ili više procenata telesnog oštećenja, ili kod kojih postoji telesno oštećenje koje ima za posledicu nesposobnost donjih ekstremiteta nogu od 60 ili više procenata, oslobođeni plaćanja poreza na upotrebu na jedno motorno vozilo koje se na njihovo ime prvo registruje u jednoj godini prilikom plaćanja registracije, produženja registracije i zamene registarskih tablica motornih vozila.

Ovo pravo ostvaruje prilikom registracije motornog vozila na taj način što se uz potrebnu dokumentaciju prilaže i potvrda nadležnog organa kojom se dokazjue status invalidnosti. Izmenama i dopunama Zakona o porezu na upotrebu, držanje i nošenje dobara propisano je da su i roditelji višestruko ometene dece koja su u otvorenoj zaštiti, odnosno o kojima roditelji neposredno brinu, oslobođeni pralaćanja poreza na upotrebu na jedno motorno vozilo koje se na njihovo ime, odnosno na ime jednog od njih, prvo registruje u jednoj godini. Pomenutim izmenama  i dopunama Zakona o porezu na upotrebu, držanje i nošenje dobara propisano je takođe da su organizacije osoba sa invaliditetom osnovane sa ciljem pružanja pomoći licima sa invaliditetom, koje su registrovane u skladu sa zakonom – oslobođene plaćanja poreza na upotrebu za vozila prilagođena isključivo za prevoz njihovih članova.

Zakonom o porezu na imovinu propisano je da se porez na imovinu ne plaća na prava na nepokretnosti ukoliko se te nepokretnosti koriste za prosvetne, kulturne, naučne, socijalne, zdravstvene, humanitarne ili sportske svrhe. Plaćanja ovog poreza oslolbođen je imalac prava na nepokretnosti. Za ostvarivanje ovog prava, potrebno je da se zainteresovana lica obrate poreskoj upravi na teritoriji na kojoj se nalazi nepokretnost koja se koristi u humanitarne ili druge svrhe koje predstavljaju osnov za ostvarivanje ovog oslobađanja.

Osobe sa invaliditetom mogu ostvariti pravo na oslobađanje plaćanja uvoznih dažbina i to:

 • osobe sa invaliditetom – na ortopedska i druga pomagala i na rezervne delove i potrošni materijal za korišćenje tih pomagala koja služe kao zamena telesnih organa koji nedostaju, odnosno oštećenih telesnih organa;
 • osobe sa invaliditetom sa telesnim oštećenjem od najmanje 70%, vojni invalidi od prve do pete grupe, civilni invalidi rata od prve do pete grupe, slepa lica, lica obolela od distrofije ili srodnih mišićnih i neuromišićnih oboljenja, od paraplegije i kvadriplegije, cerebralne i dečije paralize i od multipleks skleroze, roditelji višestruko ometene dece, koja su u otvorenoj zaštiti, odnosno o kojima roditelji neposredno brinu – na putničke automobile i druga motorna vozila konstruisana prvenstveno za prevoz lica (osim onih iz tar. broja 8702 Cariske tarife), uključujući “karavan” i “kombi” vozila, osim terenskih, koja unesu ili prime iz inostranstva za ličnu upotrebu;
 • osobe sa invaliditetom prve i druge grupe, kao i lica čiji stepen invaliditeta odgovara invaliditetu prve i druge grupe, koji se posle sprovedene profesionalne rehabilitacije osposobe za određenu delatnost – na opremu za vršenje te delatnosti koja se ne proizvodi u Republici Srbiji;
 • organizacije osoba sa invaliditetom (gluvi i nagluvi, slepi i slabovidni, distrofičari, paraplegičari, oboleli od neuromišićnih bolesti i dr.), odnosno članovi tih organizacija – na specifičnu opremu, uređaje i instrumente i na njihove rezervne delove i na potrošni materijal za korišćenje te opreme koji se ne proizvode u Republici Srbiji;

Navedena prava osoba sa invaliditetom ostvaruju se na osnovu odeljaka 12, 13, 14 i 15 člana 216 Carinskog zakona („Službeni glasnik RS“,
br. 18/2010) i odgovarajuće instrukcije Ministarstva rada i socijalne politike.

Oslobođenje pravnih i drugih lica od plaćanja uvoznih dažbina

Oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina sledeća pravna lica:

 • organizacije Crvenog krsta – na robu koju uvezu iz inostranstva, koja se ne proizvodi u Srbiji, a koja služi za izvršavanje njihovih humanitarnih zadataka
 • preduzeća za profesionalno osposobljavanje i zapošljavanje invalida – na opremu i rezervne delove koji se ne proizvode u zemlji, a koriste se za profesionalno osposobljavanje i radno angažovanje invalida

Pravilnik o ostvarivanju prava na poreska izuzimanja za primanja po osnovu pomoći zbog uništenja ili oštećenja imovine, organizovane socijalne i humanitarne pomoći, stipendija i kredita učenika i studenata, hranarina sportista amatera i prava na poresko oslobođenje za primanja po osnovu solidarne pomoći za slučaj bolesti propisuje oslobađanje od plaćanja poreza po osnovu organizovane socijalne i humanitarne pomoći koje se može ostvariti na primanja koja imaju karakter socijalnog i humanitarnog davanja, odnosno pomoći za saniranje i ublažavanje posledica teško narušene socijalne sigurnosti i teške humanitarne situacije određenog lica ili grupe lica, iz sredstava:

 • humanitarnih organizacija (Crveni krst i dr.)
 • državnih organa i organizacija i organa lokalne samouprave, društvenih organizacija i udruženja građana, registrovanih kod nadležnih organa i razvrstana u humanitarne i socijalne organizacije, sa delatnošću pružanja pomoći svojim članovima i drugim kategorijama socijalno ugroženih građana (npr: udruženja za pomoć zdravstveno hendikepiranim licima, udruženja za pomoć nezbrinutoj deci, raseljenim i prognanim licima i drugim licima koja se nalaze u stanju socijalne potrebe i sl.)
 • koja su obezbeđena organizovanom akcijom prikupljanja, sa učešćem, po pravilu, više davalaca – donatora, najčešće uz podršku sredstava informisanja, odnosno humanitarnih organizacija – uplatom na poseban namenski otvoren žiro račun lica za:
  • lečenje (operaciju i sl.) u inostranstvu, ako se, prema mišljenju nadležnog državnog organa ili referentne zdravstvene ustanove, odnosno komisije lekara specijalista odgovarajuće struke, lečenje (operacija i sl.) ne može uspešno ostvariti u Srbiji
  • nabavku lekova ili pomagala (protetička ili ortotička sredstva, sanitarne sprave, očna, slušna i druga pomagala) u zemlji ili u inostranstvu, ako je njihovo korišćenje u postupku lečenja, odnosno održavanja telesnih sposobnosti neophodno prema priloženoj medicinskoj dokumentaciji i ako prema mišljenju nadležnog organa, odnosno zdravstvene ustanove nesporno proizilazi da se ne mogu obezbediti na teret troškova obaveznog zdravstvenog osiguranja u zemlji ili da uopšte nema mogućnosti za njihovu nabavku u zemlji
  • koja su obezbeđena inostranim donacijama, po pravilu namenski opredeljenim za rešavanje socijalnih problema i humanitarno zbrinjavanje određenih lica ili određene populacije.

Pravo na poresko izuzimanje po osnovu organizovane socijalne i humanitarne pomoći ne ostvaruje se za isplate, odnosno davanja koja poslodavac vrši zaposlenim po osnovu radnog odnosa i drugih oblika rada upodobljenih radnom odnosu, nezavisno od finansijskog stanja u kome se nalaze poslodavac i zaposleni kod njega.

Ostvarivanje prava na poresko oslobođenje solidarne pomoći za slučaj bolesti Poresko oslobođenje za primanja po osnovu solidarne pomoći za slučaj bolesti, koju isplaćuje poslodavac za zaposlenog ili člana njegove porodice, može se ostvariti:

 • za slučaj bolesti – ako na osnovu medicinske dokumentacije, izdate od strane referentne zdravstvene ustanove, odnosno lekarske komisije ili od izabranog lekara i lekara odgovarajuće specijalnosti, koju je dužan da podnese zaposleni za sebe ili za člana njegove porodice, nesporno proizlazi: da se radi o bolesti koja iziskuje veće troškove u postupku dijagnosticiranja (snimanje skenerom, magnetna rezonanca, lekarski pregledi i dr.), odnosno veće troškove lečenja (operativni zahvati, lekovi i dr.) ili saniranja, odnosno održavanja zdravstvenog stanja i radne sposobnosti (ortopedska i druga pomagala i dr.); da je u postupku izlečenja, odnosno saniranja bolesti (postoperativni period kod ortopedskih, srčanih i drugih operacija, saniranje drugih zdravstvenih oboljenja, invalidnost i dr.) neophodna medicinska rehabilitacija u ambulantno-polikliničkoj ili stacionarnoj ustanovi, koja se ne može obezbediti, odnosno finansirati iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • za slučaj zdravstvene rehabilitacije – upućivanjem zaposlenih, izloženih posebnim zdravstvenim rizicima na radu, hronično premorenih i fizički iscrpljenih, na zdravstveno-preventivni odmor i na ranu rehabilitaciju, u cilju zaštite zdravlja i sprečavanja profesionalnih oboljenja, u skladu sa propisima koji uređuju zdravstvenu zaštitu i zaštitu na radu
 • za slučaj invalidnosti – ako invalidnost (gubitak ili trajno smanjenje sposobnosti za rad), koja je utvrđena od strane nadležnog organa rešenjem o invalidnosti, zahteva povećane troškove u funkciji održavanja zdravstvenih, profesionalnih i radnih sposobnosti.

Isplata solidarne pomoći za slučaj bolesti, uz propisano poresko oslobođenje, može se vršiti ako je osnov za davanje takve pomoći sadržan u kolektivnom ugovoru, odnosno drugom opštem aktu poslodavca i ako je o davanju pomoći doneta odluka nadležnog organa poslodavca. 86
Prilikom isplate solidarne pomoći za slučaj bolesti, isplatilac je dužan da organizaciji nadležnoj za poslove platnog prometa, uz podnošenje propisanog obrasca u skladu sa Zakonom, podnese i dokaze o pravnoj i medicinskoj osnovanosti davanja solidarne pomoći.
Zaposleni koji je ostvario solidarnu pomoć za slučaj bolesti neposrednom isplatom novčanog iznosa dužan je da poslodavcu dostavi dokaze da je isplaćena sredstva iskoristio u svrhu u koju su odobrena (računi, izveštaji zdravstvene ili druge ustanove, overena izjava i dr.).

Pravilnik o određivanju ortotičkih, protetičkih i medicinskih sredstava – proizvoda koji se hirurški ugrađuju u organizam na koja se ne plaća porez na promet proizvoda propisuje da se na sledeća orototička i protetička sredstva ne plaća porez na promet proizvoda:

 • proteze za gornje i donje ekstremitete kombinovane od sledećih elemenata, i to:
 • stopala
 • potkoleni delovi
 • kolene jedinice
 • natkoleni deo
 • zglobovi kuka
 • proteze za dezartikulaciju kuka
 • estetske obloge donjih ekstremiteta
 • estetske proteze za gornje ekstremitete
 • radne proteze
 • zglob ručja
 • podlakatni deo
 • lakatni zglob
 • nadlakatni deo
 • rameni zglob
 • estetske presvlake gornjih ekstremiteta
 • ortoze, i to:
 • za stopala 87
 • potkolene ortoze
 • kolene ortoze
 • natkolene ortoze
 • ortoze za gornje ekstremitete
 • spinalne ortoze
 • ortopedska obuća
 • očna pomagala, i to:
 • stakla u dioptrijama i naočare sa staklima u dioptrijama
 • lentikularna stakla i naočare sa lentikularnim staklima u dioptrijama
 • bifokalna stakla i naočare sa bifokalnim staklima
 • stakla sa prizmom – folijom i naočare sa prizmom – folijom
 • plastična stakla u dioptrijama i naočare sa plastičnim staklima u dioptrijama
 • kontaktna sočiva sa dioptrijom (tvrda, gaspermeabilna ili meka)
 • očne proteze (puna, ljuspasta, orbitalna i mobilna)
 • beli štap za slepe
 • naočare sa tamnim staklima od plastične mase za slepa lica
 • Brajeva pisaća mašina
 • reproduktor
 • naočare sa specijalnim sistemom sočiva (teleskopske naočare)
 • Brajev sat za slepe (ručni ili džepni)
 • slušna pomagala, i to:
 • slušni aparati amplifikatori (zaušni aparat koji se veže za uho, aparat ugrađen u naočare za vazdušnu sprovodljivost, aparat za koštanu sprovodljivost u vidu vibratora u naočarima ili na rajfu)
 • školjke i baterije za slušni aparat
 • pomagala za omogućavanje glasa i govora – aparat za omogućavanje glasa i govora (traheozofagealna proteza ili elektrolarings)
 • stomatološke nadoknade, i to:
 • pokretne proteze (parcijalne i totalne)
 • pokretni ortodontski aparati88
 • ostala pomagala, i to:
 • aparati za lečenje urođenih iščašenja kukova kod dece i terapijske gaćice
 • invalidska kolica – obična
 • elektromotorna invalidska kolica
 • toaletna invalidska kolica
 • bolnički krevet sa trapezom,
 • antidekubitalni dušek,
 • hidraulična dizalica za nepokretne,
 • utega za umbilikalnu, ingvinalnu ili femoralnu kilu,
 • suspenzorijum i pojas za oslabljeni trbušni zid,
 • drvene podpazušne štake,
 • nadlakatne štake drvene i metalne,
 • ortopedski štap sa krivinom,
 • dubak ili stalak za hodanje sa ili bez točka,
 • veštačka dojka,
 • veštački nos,
 • veštačka ušna školjka,
 • kolostome, urostome i ileostome,
 • urin-kese i pelene za odrasle,
 • koncentrator kiseonika,
 • raspršivač i inhalator,
 • pulsativna pumpa,
 • aparat za određivanje šećera u krivi, test trake za određivanje šećera u krvi i špricevi i igle.

Za ostvarivanje ovih olakšica potrebno je da se, u zavisnosti od vrste oslobođenja koje se želi ostvariti zainteresovana lica obrate svom poslodavcu ili fondu kod koga se ostvaruje pravo na zdravstveno osiguranje.

Shodno Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o porezima na dohodak građana („Sl. glasnik RS“ br. 62/2006) i Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“ br. 62/2006), od 1. januara 2007. godine poslodavac koji zaposli osobu sa invaliditetom koja je registrovana kao nezaposlena kod Nacionalne službe zapošljavanja oslobađa se plaćanja poreza na njenu zaradu i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u trajanju od 3 godine.

Shodno odredbama Zakona o javnim putevima („Službeni glasnik RS“ br. 101/2005) osobe sa invaliditetom oslobođene su plaćanja godišnje naknade za upotrebu javnog puta za motorna vozila osoba sa invaliditetom i motorna vozila organizacija osoba sa invaliditetom (član 23).
Shodno odredbama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS“ br. 41/ 2009) vozilo koje je podešeno da njime upravlja osoba sa invaliditetom može, na zahtev te osobe, biti označeno nalepnicom čiji izgled, sadržaj, način postavljanja i bliže uslove za izdavanje utvrđuje ministar nadležan za poslove saobraćaja (stav 2 člana 24). Pomenutu nalepnicu izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave (stav 3 člana 24). Osobe sa invaliditetom mogu bliže informacije o postupku i uslovima za izdavanje nalepnice dobiti kod nadležnih organa lokalne samouprave na čijoj teritoriji imaju prebivalište.

Vodič kroz prava osoba sa invaliditetom

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top