Mona-Uskrsnji prvomajski praznici
Naslovna » Porodica » Porodični informator » Prava iz socijalne zaštite » Vodič kroz prava osoba sa invaliditetom

Vodič kroz prava osoba sa invaliditetom

vodic-kroz-prava-osoba-sa-invaliditetom

Prava po osnovu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom su:

 • Naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta
 • Roditeljski dodatak
 • Dečiji dodatak
 • Naknada troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu ometenu u razvoju

Naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta
Naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, ostvaruju zaposleni kod pravnih i fizičkih lica, lica koja samostalno obavljaju delatnost, kao i jedan od usvojilaca, hranitelj, odnosno staratelj deteta, kada u skladu sa propisima o radu koriste navedeno odsustvo.

Naknada zarade utvrđuje se u visini zarade koju bi zaposleni ostvario da radi (100%, a najviše 5 prosečnih mesečnih zarada u Republici), ukoliko je neposredno pre ostvarivanja ovog prava neprekidno radio duže od 6 meseci.

Licima koja su bila u radnom odnosu neprekidno i neposredno pre ostvarivanja ovog prava od 3-6 meseci, pripada naknada zarade u visini od 60%, a licima koja 33 su bila u radnom odnosu neprekidno i neposredno pre ostvarivanja ovog prava do 3 meseca, pripada naknada zarade u visini od 30%.

Pravo na roditeljski dodatak
Propisano je Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom.
Ovim pravom predviđa se da roditeljski dodatak ostvaruje majka za svoje drugo, treće i četvrto dete pod uslovom da je državljanin Republike Srbije, da ima prebivalište u Srbiji i ukoliko ostvaruje zdravstvenu zaštitu preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Pravo na roditeljski dodatak ostvaruje majka koja neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev, čija deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje i koja nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja, o čemu uverenje izdaje nadležni organ starateljstva .

Pravo na dečiji dodatak
Ostvaruje jedan od roditelja, za prvo, drugo, treće i četvrto dete, koji neposredno brine o detetu, pod uslovom da je državljanin Republike Srbije i da ima prebivalište u Srbiji ukoliko ostvaruje zdravstvenu zaštitu preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje. Ovo pravo pod jednakim uslovima mogu ostvariti i hranitelj i staratelj deteta, za najviše četvoro dece, računajući i sopstvenu decu. Dečiji dodatak pripada detetu do navršenih 19 godina života, ako se u svojstvu redovnog učenika nalazi na školovanju. Izuzetno dečiji dodatak pripada i posle navršenih 19 godina života za dete za koje je donet akt o razvrstavanju sve dok je obuhvaćeno vaspitno obrazovnim programom i programom osposobljavanja za rad, a za dete nad kojim je produženo roditeljsko pravo najduže do 26 godine.

Za roditelje deteta ometenog u razvoju za koje je donet akt o razvrstavanju a koje nije smešteno u stacionarnu ustanovu novčani iznos uvećava se za 30%.
Naknada troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu sa smetnjama u razvoju je mera zaštite ove kategorije dece kao posebno osetljive populacije. Njom se podstiče uključivanje ove dece u redovne predškolske aktivnosti.

Ovo pravo, roditelji mogu ostvariti na sledeći način: Roditelj, na opštini prebivališta, podnosi zahtev za ovu naknadu, prilažući sledeću dokumentaciju: 34

 • akt o razvrstavanju deteta sa smetnjama u razvoju
 • rešenje o ostvarenom pravu na dečiji dodatak – za dete koje boravi u redovnoj vaspitnoj grupi
 • potvrdu predškolske ustanove o upisu deteta u razvojnu odnosno redovnu vaspitnu grupu, sa podacima u pogledu dužine dnevnog boravka deteta.

Oblast porodično-pravne zaštite regulisana je Porodičnim zakonom

 • Roditeljsko pravo
 • Pravo na izdržavanje

Roditeljsko pravo
Roditelji imaju dužnosti i pravo da se staraju o svom detetu, da ga čuvaju, podižu, vaspitavaju, obrazuju, izdržavaju, zastupaju i da upravljaju i raspolažu njegovom imovinom.

Roditeljsko pravo se može produžiti i posle punoletstva deteta ako ono usled usled bolesti ili smetnji u psiho-fizičkom razvoju nije u stanju da se stara o sebi i o zaštiti svojih prava i interesa ili ako svojim postupcima ugrožava sopstvena prava i interese.

Odluku o produženju roditeljskog prava donosi nadležni sud u vanparničnom postupku na predlog roditelja ili organa starateljstva. U istoj odluci sud će odrediti da li je lice nad kojim je produženo roditeljsko pravo izjednačeno sa maloletnikom mlađim ili starijim od 14 godina.
Predlog za produženje roditeljskog prava podnosi se pre punoletstva deteta, ali sud može produžiti roditeljsko pravo i u slučaju kad predlog nije blagovremeno podnet, ako su u vreme nastupanja punoletstva postojali razlozi za produženje roditeljskog prava.

Odluke o lišenju, vraćanju, produženju i prestanku produženog roditeljskog prava uneće se u matičnu knjigu rođenih, ako to lice ima nepokretnosti i u zemljišne i druge javne knjige o evidenciji nepokretnosti.
Kada prestanu razlozi zbog kojih je produženo roditeljsko pravo nad punoletnim licem sud će, na predlog tog lica, roditelja ili organa starateljstva, doneti odluku o prestanku produženog roditeljskog prava.

Pravo na izdržavanje
Pravo na izdržavanje je jedno od prava iz Porodičnog zakona, a podrazumeva sprovođenje određenih mera u interesu lica kome se pruža određeni vid zaštite prema odredbama ovog Zakona.

Bračni drug koji nema dovoljno sredstava za izdržavanje, nesposoban je za rad ili se ne može zaposliti, ima pravo na izdržavanje od svog bračnog druga srazmerno njegovim mogućnostima.

Roditelji su dužni da izdržavaju svoju maloletnu decu.

Ako dete do punoletstva nije završilo školovanje, roditelji su dužni da ga prema svojim mogućnostima izdržavaju do isteka vremena trajanja školovanja u odgovarajućoj školi, odnosno fakultetu, a ako je školovanje iz opravdanih razloga produženo najkasnije do navršene 26-te godine života.

Ako je punoletno dete nesposobno za rad a nema dovoljno sredstava za izdržavanje , roditelji su dužni da ga izdržavaju dok to stanje traje.

Ako su roditelji deteta nesposobnog za rad koje nema dovoljno sredstava za izdržavanje umrli, ili nemaju dovoljno imovine da ga izdržavaju, obaveza izdržavanja prelazi na krvne srodnike deteta u pravoj liniji, u skladu sa njihovim mogućnostima.

Deca su dužna da izdržavaju svoje roditelje koji su nesposobni za rad, a nemaju dovoljno sredstava za izdržavanje.

Ovu oblast uređuje:

 • Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom („Službeni glasnik RS“, broj 16/02)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Službeni glasnik RS“, broj 115/05, 107/09)
 • Zakon o braku i porodičnim odnosima („Službeni glasnik SRS“, br. 22/80, 11/88, „Službeni glasnik RS“, br. 22/93, 25/93, 35/94, 46/95, 29/01)
 • Porodični zakon („Službeni glasnik RS“, broj 18/05)36

Zdravstvena zaštita…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top