Naslovna » Porodica » Porodični informator » Prava iz socijalne zaštite » Vodič kroz prava osoba sa invaliditetom

Vodič kroz prava osoba sa invaliditetom

vodic-kroz-prava-osoba-sa-invaliditetom

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Zdravstvena zaštita je organizovana i sveukupna delatnost društva na očuvanju i unapređenju zdravlja građana, sprećavanju, suzbijanju i ranom otkrivanju bolesti, povreda i drugih poremećaja zdravlja i blagovremenom i efikasnom lečenju i rehabilitaciji. Radi obezbeđivanja prava građana na zdravstvenu zaštitu osnivaju se zdravstvene ustanove.

Zdravstvena zaštita ostvaruje se u zdravstvenoj ustanovi, na radnom mestu, u stanu građana, na drugom mestu kada za to postoji potreba. Zdravstvenu delatnost obavljaju zdravstvene ustanove, a plan mreže zdravstvenih ustanova donosi Vlada Republike Srbije.

U oblasti zdravstvene zaštite postoji niz zakona i podzakonskih akata koji regulišu zdravstvenu zaštitu osoba sa invaliditetom. To su zakonodavne mere koje koje obezbeđuju prava osoba sa invaliditetom na sve oblike zdravstvene zaštite, adekvatno dijagnostikovanje, lečenje i rehabilitaciju uz obezbeđivanje ortopedskih pomagala, medicinskih instrumenata i ostale opreme.

Prava iz zdravstvenog osiguranja obezbeđuju se osiguraniku u organizacionoj jedinici Zavoda na čijem području ima prebivalište (Dom zdravlja na teritoriji prebivališta).

Prava iz zdravstvenog osiguranja

 • Pravo na zdravstvenu zaštitu
 • Pravo na naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad
 • Pravo na naknadu putnih troškova u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite

Pravo na zdravstvenu zaštitu
Zdravstvena zaštita i sistem zdravstva uređeni su Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, koji predviđa da se radi obezbeđenja prava građana na zdravstvenu zaštitu osnivaju zdravstvene ustanove, kao i da su primarnom zdravstvenom obuhvaćene između ostalih sledeće kategorije:

 • deca do navršene 15 godine, školska deca i studenti do okončanja školovanja u skladu sa zakonom a najkasnije do 26. navršene godine života
 • žene u vezi sa planiranjem porodice, trudnoćom, porođajem i materinstvom do 12 meseci nakon porođaja,
 • lica starija od 65 godina života,
 • osobe sa invaliditetom i mentalno nedovoljno razvijena lica

Zdravstvena zaštita obuhvata:

 • Mere prevencije i ranog otkrivanja bolesti,
 • Preglede i lečenje žena u vezi sa planiranjem porodice, u toku trudnoće, porođaja i materinstva 12 meseci posle porođaja,
 • Preglede i lečenje u slučaju bolesti i povrede,
 • Preglede i lečenje bolesti usta i zuba,
 • Medicinsku rehabilitaciju u slučaju bolesti i povrede.
 • Lekove i medicinska sredstva,
 • Proteze, ortoze i druga pomagala za kretanje, stajanje i sedenje, pomagala za vid, sluh, govor, stomatološke nadoknade, kao i druga pomagala (medicinsko-tehnička pomagala)

Zdravstvenom zaštitom se ne smatraju:

 • medicinska ispitivanja radi utvrđivanja zdravstvenog stanja, telesnog oštećenja i invalidnosti u postupcima kod drugih organa
  i organizacija, osim ispitivanja po uputu lekara, odnosno lekarske komisije
 • zdravstveni pregledi radi upisa u srednje i više škole, fakultete i na kurseve, dobijanja uverenja za vozačke dozvole, za sudske i druge
  sporove i u drugim slučajevima kada se pregled ne obavlja u cilju zdravstvene zaštite
 • pregledi zaposlenih upućenih na rad u inostranstvo od strane organizacija, kao i mere preventivne zdravstvene zaštite za
  privatna putovanja u inostranstvo i zdravstveni pregledi za ta putovanja.

Korisnik može ostvariti osnovnu zdravstvenu zaštitu u Domu zdravlja na teritoriji opštine na kojoj ima boravište odnosno prebivalište preko izabranog lekara.

Korisnik može ostvariti specijalističko-polikliničku zdravstvenu zaštitu u stacionarnim i specijalizovanim zdravstvenim ustanovama (bolnice, stacionar, klinika…) sa uputom izabranog lekara odgovarajuće oblasti zdravstvene zaštite.

Korisnik može ostvariti bolničko lečenje u odgovarajućoj stacioniranoj zdravstvenoj ustanovi (bolnica) sa uputom izabranog lekara odgovarajuće oblasti zdravstvene zaštite.

Korisnik može ostvariti zdravstvenu zaštitu u stacionarnim zdravstvenim ustanovama za specijalizovanu rehabilitaciju na osnovu predloga izabranog lekara i mišljenja specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

Pravo na naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad

Ovo pravo imaju osiguranici zaposleni kao:

 • zaposleni kao obavezno osigurana lica
 • vlasnici, odnosno osnivači radnje, koji istovremeno u njima obavljaju određene poslove i lica koja obavljaju samostalnu delatnost
  kao obavezno osigurana lica
 • sveštenici i verski službenici kao obavezno osigurana lica.

Naknada zarade pripada osiguranicima ako su:

 • usled bolesti ili povrede privremeno nesposobni za rad
 • usled profesionalne bolesti ili povrede na radu privremeno nesposobni za rad
 • izolovani kao kliconoše ili zbog pojave zaraze u njihovoj okolini
 • određeni da neguju obolelog člana uže porodice
 • sprečeni da rade zbog dobrovoljnog davanja tkiva i organa
 • određeni za pratioca bolesnika upućenog na lečenje ili lekarski pregled u drugo mesto, odnosno dok borave kao pratilac u stacionaru
 • sprečeni da rade zbog održavanja trudnoće.39

Osiguraniku ne pripada naknada zarade:

 • ako je namerno prouzrokovao nesposobnost za rad
 • ako je nesposobnost za rad prouzrokovao akutnim pijanstvom ili upotrebom psihotropnih supstanci
 • ako je namerno sprečavao ozdravljenje, odnosno osposobljavanje za rad
 • ako se za vreme privremene sprečenosti za rad bavi privrednom ili drugom aktivnošću kojom ostvaruje prihod
 • ako se bez opravdanog razloga ne podvrgne lečenju, osim ako za lečenje nije potreban pristanak
 • ako se bez opravdanog razloga ne javi lekaru za ocenu sposobnosti ili se ne odazove na lekarski, odnosno komisijski pregled

Naknada zarade ne pripada ni licima na izdržavanju kazne zatvora i licima prema kojima se sprovodi mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi i obaveznog lečenja alkoholičara i narkomana u zdravstvenoj ustanovi, kao ni licima koja su na neki drugi način zloupotrebila pravo na naknadu zarade..

Pravo na naknadu troškova prevoza
Pravo na naknadu troškova prevoza obezbeđuje se obavezno osiguranim licima i članovima njihovih porodica, kao i pratiocu u slučaju potrebe.

Naknada troškova prevoza pripada:

 • osiguranom licu kada je od izabranog lekara, zdravstvene ustanove ili nadležne lekarske komisije upućen ili pozvan u drugo mesto
  u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene zaštite ili radi ocene privremene sprečenosti za rad
 • osiguranom licu i pratiocu osiguranog lica kada su upućeni u zdravstvenu ustanovu koja se nalazi van područja matične filijale i
  udaljena je najmanje 50 kilometara od prebivališta osiguranog lica,
 • osiguranom licu, upućenom na hemodijalizu, odnosno detetu do 18 godina starosti i starijem licu teško duševno ili telesno ometenom
  u razvoju upućenom na svakodnevno lečenje i rehabilitaciju u zdravstvenu ustanovu van mesta prebivališta ali na teritoriji
  matične filijale zdravstvenog osiguranja.

Korišćenje ostalih vidova zdravstvene zaštite

 • Hitna medicinska pomoć – pruža se u svakoj zdravstvenoj ustanovi kao i van zdravstvene ustanove sa ili bez uputa izabranog lekara i u slučaju kad osiguranik nije u mogućnosti da podnese dokaz o svojstvu osiguranika.
 • Kućno lečenje – ostvaruje se u slučajevima kada oboleli ili povređeni zbog stanja u kome se nalazi ne može da koristi ambulantne usluge (nepokretan, ograničeno pokretan, febrilan i dr.), a smeštaj u bolnicu nije neophodan.

Ostvarivanje prava na ortotička i protetička sredstva
Osiguranim licima se obezbeđuju medicinsko-tehnička pomagala koja služe za funkcionalnu i estetsku zamenu izgubljenih delova tela, odnosno za omogućavanje oslonca, sprečavanje deformiteta tela, korigovanje postojećih deformiteta i olakšavanje vršenje osnovnih životnih funkcija.
Osiguranim licima se obezbeđuju medicinsko-tehnička pomagala potrebna za lečenje i rehabilitaciju koja omogućavaju poboljšavanje osnovnih životnih funkcija, omogućavaju samostalan život, omogućavaju savladavanje prepreka u sredini.

Republički zavod propisuje opštim aktom vrste medicinsko-tehničkih pomagala, indikacije za njihovo korišćenje, standarde materijala od kojih se izrađuju, rokove trajanja, način nabavke, održavanja, zanavljanja, način i postupak osgvarivanja prava na medicinsko-tehnička pomagala.
Osiguranicima se iz sredstava zdravstvenog osiguranja obezbeđuje 100% pokrivenost za plaćanje usluge zdravstvene zaštite vezane za preglede i lečenje multiple skleroze, progresivnih neuro-mišićnih oboljenja, cerebralne paralize, paraplegije i tetraplegije, kao i za nabavku medicinsko-tehničkih pomagala, implantata i medicinskih sredstava vezanih za lečenje pomenutih bolesti i povreda (član 44 Zakona o zdravstvenom osiguranju).
Osiguranici – ratni vojni invalidi, civilni invalidi rata, slepe osobe, trajno nepokretne osobe i osobe koje su uživaoci naknade za tuđu pomoć i negu drugog lica ostvaruju zdravstvenu zaštitu u punom iznosu, bez plaćanja ikakve participacije (član 50 Zakona o zdravstvenom osiguranju).

Pravilnik o određivanju ortotičkih, protetičkih i medicinskih sredstava – proizvoda koji se hirurški ugrađuju u organizam, na koje se ne plaća porez na promet proizvoda i dopunom ovog akta Pravilnikom o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi poreza na dodatu vrednost propisano je na nabavku kojih pomagala se ne plaća porez na promet.

Upravni odbor Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje usvojio je u maju 2012. novi Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. („Službeni glasnik RS”, br. 52/2012). Pravilnikom se uređuju vrste medicinsko-tehničkih pomagala, indikacije za propisivanje pomagala koje Republički zavod za zdravstveno osiguranje obezbeđuje osiguranicima, standardi materijala od kojih se pomagala izrađuju, rok trajanja, nabavka, održavanje, zamena dotrajalih pomagala i način i postupak ostvarivanja prava osiguranika (član 1).

Pomagala utvrđena ovim pravilnikom, koja osiguranim licima obezbeđuje Republički fond (sa ili bez participacije), jesu:

 1. protetička sredstva (proteze);
 2. ortotička sredstva (ortoze);
 3. posebne vrste pomagala i sanitarne sprave;
 4. očna pomagala;
 5. slušna pomagala;
 6. pomagala za omogućavanje glasa i govora;
 7. stomatološke nadoknade.

Indikacije za propisivanje pomagala čine: medicinska dijagnoza utvrđena u skladu sa Međunarodnom klasifikacijom bolesti – Deseta revizija (u daljem tekstu: MKB 10), uzrast ili antropometrijske mere (telesna težina; telesna visina) osiguranog lica; broj pomagala koja se propisuju za određene vrste pomagala; stambeno-komunalni i drugi uslovi koji su od značaja za korišćenje i pravilnu primenu pojedinih pomagala (stambeni prostor, struja, voda, higijenski nivo, nivo mentalne očuvanosti, navika pušenja i sl).
Standarde kvaliteta pomagala čine: način izrade pomagala – serijski proizvedena pomagala, pomagala proizvedena po nalogu odgovarajućeg lekara za određeno osigurano lice, vrste materijala od kojih se izrađuju pomagala u celini ili delovi pomagala; broj pomagala; servisiranje pomagala ili dela pomagala u periodu od isteka garantnog roka do isteka roka trajanja i drugi parametri, koji garantuju funkcionalnost pomagala.

Osigurano lice ima pravo na pomagalo koje propisuje lekar odgovarajuće specijalnosti, odnosno izabrani lekar na osnovu pregleda, utvrđenog zdravstvenog stanja i postavljene indikacije i dr., u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Osigurano lice ostvaruje pravo na pomagalo na osnovu obrasca za propisivanje, održavanje i remont pomagala – “Obrazac OPP” koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu: obrazac OPP). Izuzetno, osigurano lice ostvaruje pravo na određena pomagala na osnovu lekarskog recepta “Obrazac LR-1” (u daljem tekstu: lekarski recept) koji je propisan pravilnikom kojim se uređuje način i postupak ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Kada je za propisivanje pomagala potrebno mišljenje lekara odgovarajuće specijalnosti, takvo mišljenje ne može biti starije od 12 meseci.
Obrazac OPP važi 90 dana od dana izdavanja od strane lekara odgovarajuće specijalnosti, odnosno izabranog lekara.
Obrazac lekarskog recepta LR-1 važi 30 dana od dana izdavanja od strane izabranog lekara.

Za određene vrste pomagala koje su propisane u Listi pomagala lekarska komisija filijale Republičkog fonda prema sedištu zdravstvene ustanove u kojoj osigurano lice ima izabranog lekara daje ocenu o opravdanosti propisivanja pomagala. Ocena lekarske komisije koja je pozitivna sadrži i obaveštenje za osigurano lice, da se u roku od 30 dana od dana preuzimanja pomagala, ponovo javi lekaru specijalisti koji je propisao pomagalo radi provere funkcionalnosti isporučenog pomagala, u slučajevima utvrđenim ovim pravilnikom.

Za određene vrste pomagala propisane u Listi pomagala za osigurana lica kod kojih je zdravstveno stanje takvo da se ne može očekivati bilo kakva promena zdravstvenog stanja (urođeni nedostatak ekstremiteta, urođeni deformiteti, stanje posle amputacije ekstremiteta, kvadriplegija, paraplegija, cerebralna paraliza i sl), pomagala se prvi put propisuju na način propisan ovim pravilnikom, a svaki naredni put propisivanje se vrši bez ocene lekarske komisije, ako je Pravilnikom ocena lekarske komisije propisana kao uslov za odobravanje pomagala.

Pravo na pomagalo utvrđuje filijala Republičkog fonda koja je utvrdila svojstvo osiguranog lica (u daljem tekstu: matična filijala) overavanjem obrasca, osim za pojedina pomagala za koja nije predviđena overa filijale.

Pomagalo se na teret Zavoda osiguraniku izdaje kod ovlašćene ortopedske, optičarske radnje ili apoteke sa kojom Zavod ima potpisan ugovor (član 10).
Osigurano lice ima pravo na održavanje određenih pomagala koje obuhvata servisiranje pomagala, popravku celog ili dela pomagala i zamenu dela pomagala, na teret Republičkog fonda u periodu od isteka garantnog roka do isteka roka trajanja pomagala, pod uslovom da je prethodno izvršena provera funkcionalnosti izdatog pomagala u skladu sa odredbama ovog pravilnika.
Osigurano lice ima pravo na servisiranje određenih pomagala koje obuhvata redovan godišnji servis.
Osigurano lice ima pravo na popravku celog ili dela pomagala u slučaju kvara do koga je došlo bez krivice u rukovanju osiguranog lica.
Osigurano lice ima pravo na zamenu dela pomagala koji je usled upotrebe dotrajao.
Osigurano lice ima pravo na remont pomagala po isteku roka trajanja pomagala, pod uslovom da je prethodno izvršena provera funkcionalnosti izdatog pomagala u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Remont pomagala podrazumeva zamenu dela pomagala u skladu sa Listom pomagala.
Servisiranje, popravka ili zamena dela ili celog pomagala i remont, vrše se po postupku koji je propisan za ostvarivanje prava na pomagalo.
Osigurano lice kome nedostaje deo ili cela ruka ili noga, ima pravo na protezu (levu ili desnu) za nedostajući ekstremitet (gornji ili donji), odnosno njegov deo.
Osigurano lice ima pravo na popravku i remont proteze i zamenu delova proteze, pod uslovima utvrđenim ovim pravilnikom.

Proteze za gornje ekstremitete jesu:

 1. estetska proteza šake;
 2. podlakatna (transradijalna) estetska proteza;
 3. podlakatne (transradijalne) mehaničke proteze sa ugrađenom šakom;
 4. nadlakatna (transhumeralna) estetska proteza;
 5. nadlakatne (transhumeralne) mehaničke proteze;
 6. estetska proteza posle dezartikulacije ramena.

Proteze za donje ekstremitete jesu:

 1. proteza za stopalo;
 2. potkolene (transtibijalne) proteze;
 3. proteza posle dezartikulacije kolena;
 4. natkolena (transfemoralna) proteza;
 5. proteza posle dezartikulacije kuka.44

Osigurano lice ima pravo na popravku i zamenu delova ortoza, pod uslovima propisanim pravilnikom.
Pravo na ortopedske cipele sa ulošcima ima osigurano lice koje može da se kreće, ali zbog bolesti ili deformiteta stopala, za kretanje ne može da koristi konfekcijsku obuću.
Osigurano lice ima pravo na individualno izrađenu ortopedsku cipelu po meri ili gipsanom otisku.
Osigurano lice starije od tri godine života koje ne može da hoda zbog oštećenja lokomotornog sistema, ima pravo na invalidska kolica (sa ili bez dodataka).

Vodič kroz prava osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

Invalidska kolica…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top