Mona-Uskrsnji prvomajski praznici
Naslovna » Porodica » Porodični informator » Prava iz socijalne zaštite » Vodič kroz prava osoba sa invaliditetom

Vodič kroz prava osoba sa invaliditetom

vodic-kroz-prava-osoba-sa-invaliditetom

Invalidska kolica jesu:

 1. invalidska kolica na ručni pogon;
 2. dečija invalidska kolica;
 3. elektromotorna invalidska kolica.

Vrste invalidskih kolica propisuju se zavisno od stepena onesposobljenosti i funkcionalnog statusa osiguranog lica (antropometrijske mere, vrsta i težina oštećenja).
Osigurano lice ima pravo na održavanje i remont invalidskih kolica pod uslovima propisanim ovim pravilnikom.
Servisiranje se vrši jednom godišnje, a prvi put obavezno u garantnom roku.
Osigurano lice ima pravo samo na jedna invalidska kolica. Osigurano lice, uz invalidska kolica ima pravo na tekstilni jastuk za sedište.
Osigurano lice sa paraplegijom, tetraplegijom, odnosno teškim oblikom mišićne distrofije ima pravo na antidekubitus jastuk za invalidska kolica.
Osigurano lice koje veći deo vremena provodi u krevetu zbog zdravstvenog stanja, ima pravo na toaletna kolica, bez obzira da li ima pravo na invalidska kolica.
Osigurano lice sa oštećenjem lokomotornog sistema ima pravo na pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja.

Pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja jesu:

 1. drvene podpazušne štake na podešavanje (jedna ili par);
 2. metalni štap za hodanje, sa tri ili četiri tačke oslonca;
 3. metalni ortopedski štap sa krivinom;
 4. metalne podlakatne štake.45

Ostala pomoćna pomagala jesu:

 1. bolnički krevet sa trapezom;
 2. sobna dizalica;
 3. antidekubitus dušek;
 4. pojasevi.

Sanitarne sprave jesu:

 1. endotrahealne kanile;
 2. električni inhalator sa maskom;
 3. koncentrator kiseonika;
 4. disk podloge za stome i kese uz disk podloge;
 5. urin kateteri i urinarni kondom;
 6. pelene;
 7. pomagala za lečenje i kontrolu šećerne bolesti;
 8. spoljna insulinska portabilna pumpa;
 9. silikonski upijajući flaster.

Očna pomagala jesu:

 1. naočare (ram i stakla za korekciju);
 2. teleskopske naočare (naočare sa specijalnim sistemom sočiva);
 3. lupa (staklo za povećanje);
 4. kontaktna sočiva;
 5. očne proteze;
 6. tiflotehnička pomagala i to:
  • Brajeva pisaća mašina;
  • reproduktor;
  • Brajev sat za slepe (ručni ili džepni);
  • naočari sa tamnim staklima;
  • beli štap za slepe;
  • ultrazvučni štap za slepe;
  • govorni softver za srpski jezik.

Osigurano lice koje ima obostrani trajni gubitak sluha preko 40 decibela (u daljem tekstu: DB), odnosno 65 DB u najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja (1000 – 4000 herca (u daljem tekstu: Hz), ima pravo na odgovarajući slušni aparat (amplifikator), ako se njime postiže zadovoljavajući nivo govorne komunikacije i slušne rehabilitacije.

Osigurano lice ima pravo na slušni aparat odgovarajućih elektroakustičnih svojstava, prema vrsti i stepenu oštećenja sluha, koje svojim mišljenjem utvrdi lekar specijalista ORL – subspecijalista audiolog ili lekar specijalista ORL odgovarajuće zdravstvene ustanove, na osnovu izvršenih vokalnih i tonalnih audioloških ispitivanja.

Kod zaušnog slušnog aparata (iza uha) – bazni digitalni za lica starija od 18 godina života (sa najmanje dva kanala nezavisnog pojačanja) u roku od najmanje 15 dana vrše se tri testiranja sa usklađivanjem aparata i to korišćenjem odgovarajućeg tipa slušnog aparata koja se obavljaju kod izabranog dobavljača od strane osiguranog lica.

Osigurano lice uzrasta do 18 godina života sa obostranim trajnim oštećenjem sluha, preko 40 DB u najmanje dve govorne ispitivane frekvencije (1000 – 4000 Hz), ima pravo na dva slušna aparata ako se na taj način omogućava uspešna rehabilitacija sluha i razvoj govora, a ostala osigurana lica imaju pravo na jedan slušni aparat.

Pre donošenja ocene o opravdanosti propisivanja slušnog aparata, Republički fond, odnosno lekarska komisija može da zahteva od stručne komisije za vokalno i tonalno audiološko ispitivanje veštačenje o opravdanosti propisivanja slušnog aparata.
Odluka o učešću osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite propisuje vidove i iznose učešća u troškovima zdravstvene zaštite, oslobađanje od plaćanja učešća, kao i mesto i način naplate.

Propisano je da se učešća oslobađaju sledeća osigurana lica:

 • deca i školska deca do 18 godina starosti
 • žena u toku trudnoće i porođaja i 6 meseci posle porođaja
 • ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata kojim je to svojstvo utvrđeno po republičkim propisima
 • vojni invalidi kojim je to svojstvo utvrđeno po saveznim propisima i sa njima izjednačena lica, samo za lekove
 • slepa lica i trajno nepokretna lica (oboleli od kvadriplegije, paraplegije, hemiplegije), kao i lica koja ostvaruju naknadu za tuđu
  negu i pomoć

Takođe, osigurana lica obolela od cerebralne paralize, multiple skleroze, progresivnih mišićnih bolesti, epilepsije i psihoza oslobađaju se učešća u troškovima zdravstvene zaštite koje se ostvaruje na osnovu zdravstvene knjižice i potvrde nadležnog organa, u zavisnosti od toga koje se pravo želi ostvariti.

Učešće se plaća za:

 • lek sa Liste lekova
 • zdravstvene usluge
 • upotrebljena medicinska sredstva odnosno materijal u dijagnostici, lečenju i rehabilitaciji
 • za izradu odnosno nabavku protetičkog i ortotičkog pomagala i sredstva
 • druge vidove zdravstvene zaštite

Za ostvarivanje prava propisanih u sistemu zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja potrebno je da se zainteresovana lica obrate zdravstvenoj ustanovi – Domu zdravlja na teritoriji na kojoj imaju prebivalište odnosno boravište. Nadležni organi u ovim ustanovama uputiće zainteresovana lica kako, na koji način i pod kojim uslovima mogu ostvariti prava iz domena zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja.

Zakon o pravima pacijenata („Sl. gl. RS“, br. 45/ 2013) uređuje prava pacijenata prilikom korišćenja zdravstvene zaštite, način ostvarivanja i način zaštite tih prava, kao i druga pitanja u vezi sa pravima i dužnostima pacijenata. Pacijentu se garantuje jednako pravo na kvalitetnu i kontinuiranu zdravstvenu zaštitu u skladu sa njegovim zdravstvenim stanjem, opšteprihvaćenim stručnim standardima i etičkim načelima, u najboljem interesu pacijenta i uz poštovanje njegovih ličnih stavova.

Pacijent ima pravo na dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, u skladu sa svojim zdravstvenim stanjem, a u granicama materijalnih mogućnosti sistema zdravstvene zaštite.

U postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite, pacijent ima pravo na jednak pristup zdravstvenoj službi, bez diskriminacije u odnosu na finansijske mogućnosti, mesto stanovanja, vrstu oboljenja, vreme pristupa zdravstvenoj službi ili u odnosu na neku drugu različitost koja može da bude uzrok diskriminacije.

Pacijent ima pravo i na informacije, preventivne mere, kvalitet pružanja zdravstvene usluge, bezbednost, obaveštenje, slobodan izbor, drugo stručno mišljenje, privatnost i poverljivost, pravo uvida u svoju medicinsku dokumentaciju i da slobodno odlučuje o svemu što se tiče njegovog života i zdravlja, osim u slučajevima kada to direktno ugrožava život i zdravlje drugih lica, pravo na prigovor i na naknadu štete… Ako je pacijent gluvonem, mora mu se obezbediti tumač, u skladu sa zakonom.

Medicinsko istraživanje koje uključuje punoletnog poslovno sposobnog pacijenta može se preduzimati samo uz njegov pristanak. Izuzetno, medicinsko istraživanje koje uključuje dete, odnosno pacijenta lišenog poslovne sposobnosti, može se preduzeti radi neposredne koristi samog pacijenta i uz pismeni pristanak njegovog zakonskog zastupnika, koji je prethodno obavešten, osim ukoliko se sam pacijent tome ne protivi.

Zakon o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama („Sl. gl. RS“, br. 45/ 2013) bliže uređuju osnovna načela, organizovanje i sprovođenje zaštite mentalnog zdravlja, način i postupak, organizacija i uslovi lečenja i smeštaj bez pristanka lica sa mentalnim smetnjama u stacionarne i druge zdravstvene ustanove.

Vodič kroz prava osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

Zakon predviđa…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top