Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Porodica » Porodični informator » Prava iz socijalne zaštite » Vodič kroz prava osoba sa invaliditetom

Vodič kroz prava osoba sa invaliditetom

vodic-kroz-prava-osoba-sa-invaliditetom

Vodič kroz prava osoba sa invaliditetom

Zakon o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 76/05, 97/08) zabranjuje diskriminaciju studenata na osnovu motornog i senzornog invaliditeta. Osnivač visokoškolske ustanove dužan je da obezbedi sredstva za izjednačavanje mogućnosti studiranja za studente sa invaliditetom. U nastavi na visokoškolskim ustanovama može se koristiti znakovni jezik, a student sa invaliditetom može polagati ispite na alternativni način koji ne zadire u suštinu ispita (na primer da usmeno odgovara na pitanja na koja bi trebalo da odgovara pisano ili obrnuto).

Na Beogradskom univerzitetu formiran je Resursni centar za studente sa hendikepom. U okviru Studentskog centra na Novosadskom univerzitetu funkcioniše služba za studente sa invaliditetom. Ministarstvo prosvete i grad Beograd obezbeđuju posebne stipendije za studente sa invaliditetom.
Studenti sa invaliditetom na Novosadskom univerzitetu su oslobođeni plaćanja svih troškova studija. Više informacija o ovim podsticajnim merama za izjednačavanje mogućnosti za studente sa invaliditetom mogu se dobiti u pomenutim centrima, Ministarstvu prosvete, nadležnom gradskom sekretarijatu.

Obrazovanje odraslih osoba
Zakon o obrazovanju odraslih („Sl. gl. RS“, br. 55/ 2013) uređuje obrazovanje i celoživotno učenje odraslih kao deo jedinstvenog sistema obrazovanja u Republici Srbiji i to: principi i ciljevi, kompetencije, kvalifikacije i standard kvalifikacija, aktivnosti u obrazovanju odraslih, pojam odraslog, upotreba jezika, obezbeđivanje i unapređivanje kvaliteta obrazovanja odraslih, organizacija i ostvarivanje obrazovanja odraslih, evidencija i javne isprave, „planovi i programi obrazovanja odraslih, polaznici i kandidati, zaposleni i radno angažovani u obrazovanju odraslih, godišnji plan obrazovanja odraslih, nadzor, poveravanje poslova državne uprave autonomnoj pokrajini, kaznene odredbe i druga pitanja od značaja za obrazovanje odraslih. Obrazovanje odraslih zasniva se između ostalog i na principu jednakih mogućnosti – uključivanja i sticanja obrazovanja bez obzira na teškoće i smetnje u razvoju, invaliditet kao jednog od ličnih svojstava odrasle osobe koja stiče obrazovanje.

Obrazovanje kandidata i polaznika koji koriste znakovni jezik, odnosno posebno pismo ili druga tehnička rešenja ostvaruje se u skladu sa Zakonom.
Organizatori aktivnosti obrazovanja odraslih mogu između ostalih biti i nosioci poslova profesionalne rehabilitacije.
Obrazovanje odraslih ostvaruje se putem predavanja, obuka, kurseva, seminara, radionica, tribina, savetovanja i drugih oblika učenja i obrazovanja. Obrazovanje odraslih može se izvoditi: redovnom nastavom, konsultativno-instruktivnim radom, dopisno-konsultativnom nastavom, praktičnim radom, nastavom na daljinu i na drugi primeren način.

Obrazovanje odraslih ostvaruju:

  1. izvođači programa obrazovanja odraslih (nastavnik, predavač, trener, voditelj, instruktor i dr.);
  2. stručni saradnici;
  3. saradnici;
  4. pedagoški i andragoški asistent.

Sprovođenje programa obrazovanja odraslih, redosled nastave pojedinih predmeta, modula ili predmetnih oblasti, način i oblici proveravanja znanja, napredovanje i drugo prilagođava se specifičnostima, potrebama i mogućnostima polaznika i kandidata. Osobama sa invaliditetom koje pohađaju programe obrazovanja odraslih obezbeđuje se pristupačnost programa i neophodna individualizovana razumna prilagođavanja.

Programi obrazovanja odraslih prilagođeni su uzrastu, prethodnom obrazovanju, znanju, veštinama i sposobnostima odraslih u skladu sa utvrđenim ishodima, a namenjeni su između ostalog i obrazovanju odraslih lica sa smetnjama u razvoju i sa invaliditetom.

Oblast vaspitanja i obrazovanja regulisana je sledećim zakonima:

  • Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 72/09 i 55/2013)
  • Zakon o predškolskom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“, br. 18/10)65
  • Zakon o osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, br. 55 /2013)
  • Zakon o srednjoj školi („Službeni glasnik RS“, br. 55 /2013)
  • Zakon o obrazovanju odraslih („Službeni glasnik RS“, br. 55 /2013)
  • Zakon o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 76/05, 97/08)66

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top