Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Obaveze i odgovornosti učenika i studenata u ustanovi
Član 15.
Učenik, odnosno student dužan je da prava koristi u skladu sa ovim zakonom i opštim aktom ustanove i da se odgovorno odnosi prema imovini, drugim učenicima, odnosno studentima i zaposlenima u ustanovi.
Učenik, odnosno student može da odgovara disciplinski i materijalno.
Učenik, odnosno student odgovara disciplinski za povredu obaveze koja je u vreme izvršenja bila utvrđena ovim zakonom ili opštim aktom ustanove.
Učenik, odnosno student koji u ustanovi prouzrokuje materijalnu štetu namerno ili krajnjom nepažnjom odgovara za štetu, u skladu sa akonom.Postupak
za utvrđivanje povrede obaveze i odgovornosti učenika, odnosno studenta, ustanova vodi primenom pravila opšteg upravnog postupka i okončava se rešenjem.

Povrede obaveza učenika i studenata
Član 16.
Povrede obaveza učenika, odnosno studenta mogu biti lakše i teže.
Lakše povrede obaveza propisuju se opštim aktom ustanove, a teže ovim zakonom.
Teže povrede obaveze učenika, odnosno studenta jesu:
1) zloupotreba prava na smeštaj;
2) zloupotreba prava na ishranu;
3) ustupanje prava na smeštaj i ishranu trećem licu;
4) ostvarivanje prava na smeštaj i ishranu na osnovu isprava sa neistinitim podacima;
5) falsifikovanje ili prepravljanje javne isprave na osnovu koje se ostvaruje pravo na smeštaj i ishranu;
6) izazivanje opasnosti, oštećenje ili uništavanje imovine ustanove ili drugih učenika, odnosno studenata i zaposlenih, namerno ili krajnjom nepažnjom;
7) otuđivanje imovine ustanove, drugih učenika, odnosno studenata ili zaposlenih u ustanovi;
8) držanje, nošenje i upotreba oružja, odnosno eksplozivnih materija, zapaljivih tečnosti i gasova;
9) prodaja, ponuda, kupovina radi prodaje, držanje, prenošenje ili posredovanje u prodaji ili kupovini ili na drugi način neovlašćeno stavljanje u promet,
podstrekavanje i pomaganje u upotrebi supstanci ili preparata koji su proglašeni za opojne droge, odnosno psihoaktivnih supstanci i supstanci koje se mogu upotrebiti u nezakonitoj proizvodnji opojnih droga;
10) upotreba opojnih droga, odnosno psihoaktivnih supstanci i alkohola u ustanovi;
11) nasilničko ponašanje ili izazivanje i učestvovanje u tuči i drugim konfliktima u ustanovi ili na javnom mestu, kojima se ugrožava javni red i mir;
12) podsticanje, organizovanje ili učestvovanje u aktivnostima koje su zabranjene u ustanovi;
13) iznošenje, oštećenje, uništavanje evidencije ili unošenje i prepravljanje podataka u evidenciji koju vodi ustanova;
14) ponavljanje lakših povreda obaveza i kršenja odredaba kućnog reda, odnosno pravila ponašanja u ustanovi.
Sa učenikom koji učini povredu obaveze iz ovog zakona ili opšteg akta ustanova je dužna da pojača vaspitni rad aktivnostima stručnog saradnika, a kada je to potrebno – sarađuje sa školom u koju je učenik upisan i sa odgovarajućim ustanovama zdravstvene, odnosno socijalne zaštite, radi promene ponašanja učenika.

Vaspitno-disciplinske mere i postupak za povredu obaveze učenika
Član 17.
Za povredu obaveze učeniku se može izreći vaspitno-disciplinska mera:
opomena, ukor, ukor pred isključenje i isključenje iz ustanove.
Opomena i ukor se izriču za lakšu povredu obaveza učenika.
Za težu povredu obaveze, učeniku se može izreći vaspitno-disciplinska mera:
ukor pred isključenje i isključenje iz ustanove.
Kada učenik izvrši težu povredu obaveze, ustanova odmah obaveštava roditelja, odnosno staratelja učenika i uključuje ga u odgovarajući postupak.
Vaspitno-disciplinsku meru u prvom stepenu izriče disciplinska komisija.
Disciplinsku komisiju iz stava 5. ovog člana obrazuje direktor ustanove.
Na odluku iz stava 5. ovog člana učenik, njegov roditelj, odnosno staratelj ima pravo žalbe u roku od tri dana od dana prijema odluke.
Po žalbi na odluku disciplinske komisije iz stava 5. ovog člana odlučuje pedagoško veće u roku od 15 od dana podnošenja žalbe.
Žalba na odluku kojom je izrečena vaspitno-disciplinska mera isključenja učenika iz ustanove, odlaže izvršenje odluke.
Odluka pedagoškog veća po žalbi je konačna.
Cilj izricanja vaspitno-disciplinske mere jeste promena ponašanja učenika, pravilan razvoj ličnosti i socijalizacija učenika.
Vaspitno-disciplinska mera se izriče učeniku za školsku godinu u kojoj je učinjena povreda obaveze.
Učeniku kome je izrečena vaspitno-disciplinska mera za težu povredu obaveza – ukor pred isključenje, odnosno isključenje iz ustanove, prilikom
konkurisanja u ustanove učeničkog standarda za narednu školsku godinu, umanjuje se ukupan broj bodova do pet.
O izrečenim vaspitno-disciplinskim merama vodi se evidencija.
Opštim aktom ustanove bliže se uređuju naročito: način i rokovi za vođenje vaspitno-disciplinskog postupka, sastav disciplinske komisije, odnosno komisije za naknadu štete, mandat, način rada i odlučivanja i slučajevi izuzeća člana komisije.

Disciplinske mere i postupak za povredu obaveze studenta
Član 18.
Za povredu obaveza studentu se može izreći disciplinska mera: opomena, ukor, ukor pred isključenje i isključenje iz ustanove.
Opomena i ukor izriču se za lakšu povredu obaveze studenta.
Za težu povredu obaveza studentu se može izreći disciplinska mera: ukor pred isključenje i isključenje iz ustanove.
Odluku o disciplinskoj meri u prvom stepenu izriče direktor ustanove, odnosno upravnik studentskog doma.
Na odluku iz stava 4. ovog člana student ima pravo žalbe u roku od tri dana od dana prijema odluke.
Po žalbi na odluku iz stava 4. ovog člana odlučuje disciplinska komisija u roku od 15 dana od dana podnošenja žalbe.
Disciplinsku komisiju iz stava 6. ovog člana imenuje upravni odbor ustanove.
Žalba na odluku kojom je izrečena disciplinska mera isključenja studenta iz ustanove, odlaže izvršenje odluke.
Rešenje disciplinske komisije po žalbi konačno je.
Student kome je izrečena disciplinska mera ukor pred isključenje sledeće školske godine nema pravo na smeštaj u objektu u kome se nalazio u vreme
izricanja disciplinske mere.
Student kome je izrečena disciplinska mera isključenje iz ustanove sledeće školske godine nema pravo na smeštaj u ustanovi u kojoj se nalazio u vreme
izricanja disciplinske mere, odnosno u drugoj ustanovi.
Student kome je izrečena disciplinska mera isključenje iz ustanove za težu povredu obaveze iz člana 16. stav 3. tač. 1), 2) i 3) trajno gubi pravo na smeštaj i ishranu u ustanovi.
O trajnom gubitku prava iz stava 12. ovog člana ustanova obaveštava visokoškolsku ustanovu u koju je student upisan.
O izrečenim disciplinskim merama vodi se evidencija.
Opštim aktom ustanove bliže se uređuju naročito: način i rokovi za vođenje disciplinskog postupka, sastav disciplinske komisije i komisije za naknadu štete, mandat, način rada i odlučivanja i slučajevi izuzeća člana komisije.

Ustanove…

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top