Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Zakon o učeničkom i studentskom standardu

IV. Organi ustanova

Organi ustanove
Član 47.
Organi ustanove jesu: direktor i upravni odbor.
Dom učenika i učenički centar pored organa iz stava 1. ovog člana imaju i pedagoško veće, kao stručni organ.
U ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice uslovi za imenovanje upravnog odbora, njegov mandat i sastav, kao i uslovi za direktora, njegov mandat i razlozi za prestanak dužnosti, uređuju se osnivačkim aktom i statutom ustanove.
U pogledu nadležnosti upravnog odbora i direktora u ustanovi iz stava 3. ovog člana shodno se primenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.
Organi ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave

Upravni odbor
Član 48.
Predsednika i članove upravnog odbora ustanove imenuje i razrešava osnivač.
Upravni odbor ustanove čiji je osnivač Republika Srbija imenuje i razrešava Vlada.
U ustanovama učeničkog i studentskog standarda čije je sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj je jezik nacionalne manjine u službenoj upotrebi, prilikom imenovanja i razrešenja predsednika i članova upravnog odbora, primenjuju se i relevantne odredbe zakona kojim se uređuju nadležnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina.
Upravni odbor imenuje se na vreme od četiri godine.
Postupak imenovanja predsednika i članova upravnog odbora pokreće se najkasnije tri meseca pre isteka mandata predsednika i članova upravnog odbora.
U upravni odbor ustanove ne može biti imenovano lice:
1) koje je na funkciji u državnom organu, organu teritorijalne autonomije ili organu jedinice lokalne samouprave, odnosno čiji su poslovi nespojivi sa obavljanjem poslova u upravnom odboru ustanove;
2) koje je već imenovano u organ upravljanja druge ustanove učeničkog i studentskog standarda;
3) koje je osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje šest meseci;
4) kome je izrečena mera zaštite od nasilja u porodici;
5) u drugim slučajevima u skladu sa zakonom.
Predsednik i članovi upravnog odbora ustanove nemaju pravo na naknadu.

Upravni odbor ustanova učeničkog standarda
Član 49.
Upravni odbor doma učenika, odnosno učeničkog centra ima sedam članova uključujući i predsednika, od kojih su tri predstavnici osnivača, dva predstavnici roditelja, odnosno staratelja učenika i dva predstavnici zaposlenih u ustanovi.
Upravni odbor učeničkog odmarališta i učeničkog kulturnog centra ima pet članova uključujući i predsednika, od kojih su tri predstavnici osnivača i dva
predstavnici zaposlenih u ustanovi.
Predstavnike roditelja, odnosno staratelja učenika predlaže pedagoško veće ustanove.
Predstavnike zaposlenih u ustanovi predlažu reprezentativni sindikati ustanove.
U ustanovi u kojoj nije organizovan reprezentativni sindikat predstavnike zaposlenih predlažu zaposleni većinom glasova ukupnog broja zaposlenih.

Upravni odbor ustanova studentskog standarda
Član 50.
Upravni odbor studentskog centra, odnosno studentskog odmarališta, čiji su smeštajni kapaciteti do 1500 mesta, ima devet članova uključujući i predsednika, od kojih su četiri predstavnici osnivača, jedan predstavnik univerziteta iz sedišta ustanove, dva predstavnici studenata i dva predstavnici zaposlenih u ustanovi.
Upravni odbor studentskog centra čiji je smeštajni kapacitet preko 1500 mesta ima 13 članova uključujući i predsednika, od kojih su pet predstavnici
osnivača, dva predstavnici univerziteta iz sedišta ustanove, tri predstavnici studenata i tri predstavnici zaposlenih u ustanovi.
Upravni odbor studentskog kulturnog centra i doma kulture ima devet članova uključujući i predsednika, od kojih su četiri predstavnici osnivača, jedan predstavnik univerziteta iz sedišta ustanove, dva predstavnici studenata i dva predstavnici zaposlenih u ustanovi.
Predstavnike univerziteta predlaže univerzitet čiji je osnivač Republika Srbija, u skladu sa opštim aktom univerziteta.
Predstavnike studenata predlaže studentski parlament univerziteta iz stava 4. ovog člana, iz reda korisnika usluga ustanove, na sednici studentskog parlamenta univerziteta.
Predstavnike zaposlenih predlažu reprezentativni sindikati ustanove.
U ustanovi u kojoj nije organizovan reprezentativni sindikat predstavnike zaposlenih predlažu zaposleni većinom glasova ukupnog broja zaposlenih.

Nadležnost upravnog odbora
Član 51.
Upravni odbor ustanove:
1) donosi statut i druge opšte akte ustanove;
2) donosi razvojni plan i godišnji plan rada i usvaja izveštaje o njihovom ostvarivanju;
3) donosi finansijski plan ustanove;
4) usvaja godišnji plan javnih nabavki ustanove;
5) usvaja izveštaj o poslovanju i završni račun;
6) podnosi osnivaču izveštaj o poslovanju;
7) raspisuje konkurs, obrazuje konkursnu komisiju i daje predlog za imenovanje direktora ustanove;
8) odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima direktora;
9) razmatra rezultate rada i preduzima mere za poboljšanje uslova i rezultata rada ustanove;
10) obrazuje drugostepenu disciplinsku komisiju;
11) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju i statutom.
Pored akata iz stava 1. ovog člana upravni odbor doma učenika, odnosno učeničkog centra donosi i program vaspitnog rada.
Radom upravnog odbora rukovodi predsednik.
Upravni odbor donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova.
Sednici upravnog odbora prisustvuje i učestvuje u radu predstavnik reprezentativnog sindikata u ustanovi, bez prava odlučivanja.
Rad upravnog odbora uređuje se poslovnikom.

Razrešenje predsednika i članova upravnog odbora
Član 52.
Osnivač ustanove razrešiće, pre isteka mandata, pojedine članove, uključujući i predsednika ili upravni odbor u celini:
1) na lični zahtev;
2) ako član upravnog odbora neopravdano odsustvuje sa sednica ili nesavesnim radom onemogućava rad upravnog odbora;
3) ako u postupku preispitivanja akta o imenovanju utvrdi nepravilnosti;
4) ako ovlašćeni predlagač pokrene inicijativu za razrešenje člana upravnog odbora zbog prestanka osnova po kojem je imenovan u upravni odbor;
5) ako upravni odbor donosi nezakonite odluke ili ne donosi odluke koje je na osnovu zakona i statuta dužan da donosi;
6) u drugim slučajevima u skladu sa zakonom.
Novoimenovanom članu upravnog odbora mandat traje do isteka mandata upravnom odboru u celini.

Direktor ustanove
Član 53.
Direktor rukovodi ustanovom.
Za direktora ustanove može biti imenovano lice koje je steklo visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije ─ master,
specijalističke strukovne studije ili specijalističke akademske studije) ili lice koje je steklo visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine.
Za direktora doma učenika, učeničkog centra, učeničkog odmarališta, studentskog centra i studentskog odmarališta može biti imenovano lice koje osim
uslova iz stava 2. ovog člana ima i najmanje pet godina rada sa visokim obrazovanjem.
Za direktora učeničkog kulturnog centra, studentskog kulturnog centra i doma kulture može biti imenovano lice koje osim uslova iz stava 2. ovog člana ima i najmanje pet godina rada u oblasti obrazovanja ili kulture.
Mandat direktora traje četiri godine.

Za direktora ne može biti imenovano lice:
1) koje je pravnosnažnom presudom osuđeno za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca ili koje je
osuđeno za: krivično delo nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnjenje; za krivično delo primanja mita ili davanja mita; za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, ni lice za koje je, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje.
2) kome je izrečena mera zaštite od nasilja u porodici.
O pravima, obavezama i odgovornostima direktora odlučuje upravni odbor ustanove, u skladu sa ovim zakonom i statutom ustanove.

Imenovanje direktora
Član 54.
Direktora ustanove imenuje osnivač posle sprovedenog javnog konkursa.
Direktora ustanove čiji je osnivač Republika Srbija imenuje i razrešava Vlada.
U ustanovama učeničkog i studentskog standarda čije je sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj je jezik nacionalne manjine u službenoj upotrebi, prilikom imenovanja i razrešenja direktora, primenjuju se i relevantne odredbe zakona kojim se uređuju nadležosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina.
Javni konkurs za imenovanje direktora oglašava se u „Službenom glasniku Republike Srbije” ili u jednom dnevnom glasilu koje izlazi na celoj teritoriji Republike Srbije.
Javni konkurs za imenovanje direktora raspisuje upravni odbor ustanove najkasnije tri meseca pre isteka mandata direktora.
Upravni odbor ustanove obrazuje konkursnu komisiju (u daljem tekstu: komisija), koju čine: predsednik i dva člana. Predsednik i članovi komisije imaju
zamenike, koji ih zamenjuju u slučaju odsutnosti.
Predsednik komisije bira se iz reda predstavnika osnivača u upravnom odboru, a jedan član je iz reda predstavnika zaposlenih u upravnom odboru.
Po sprovedenom javnom konkursu, komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za imenovanje, daje mišljenje o svakom kandidatu i listu sa mišljenjem dostavlja upravnom odboru ustanove.
Ako komisija ne sačini listu kandidata ili ne dostavi mišljenje o kandidatima upravnom odboru u roku od 30 dana od dana zaključenja konkursa, upravni odbor obrazuje novu komisiju.
Upravni odbor ustanove, na osnovu dostavljene liste i mišljenja o svim kandidatima, daje predlog za imenovanje jednog kandidata i dostavlja osnivaču
mišljenje o tom kandidatu.
Kada je osnivač ustanove Republika Srbija, predlog i mišljenje iz stava 10.
ovog člana dostavlja se Vladi preko Ministarstva.
Ako se odluka o imenovanju direktora ne donese u roku od tri meseca od dana zaključenja javnog konkursa, raspisuje se novi javni konkurs.

Nadležnost i odgovornost direktora
Član 55.
Direktor je odgovoran za zakonitost rada i za uspešno obavljanje delatnosti ustanove.
Direktor za svoj rad odgovara upravnom odboru i osnivaču.

Direktor:
1) zastupa i predstavlja ustanovu;
2) donosi akt o organizaciji i sistematizaciji poslova u ustanovi;
3) odlučuje o korišćenju sredstava u skladu sa zakonom i odgovara za odobravanje i namensko korišćenje sredstava utvrđenih finansijskim planom
ustanove;
4) stara se o ostvarivanju razvojnog plana ustanove;
5) stara se o obimu i kvalitetu ostvarivanja vaspitnog programa;
6) stara se o ostvarivanju godišnjeg plana rada ustanove;
7) stara se o osiguranju kvaliteta i unapređenju rada ustanove;
8) stara se o blagovremenom obaveštavanju zaposlenih, stručnih organa i upravnog odbora o svim pitanjima od interesa za rad ustanove i tih organa;
9) predlaže upravnom odboru odluke iz njegove nadležnosti i stara se o njihovom sprovođenju;
10) preduzima mere radi izvršavanja naloga inspektora iz člana 91. ovog zakona, prosvetnog savetnika, kao i drugih inspekcijskih organa;
11) podnosi izveštaj o svom radu upravnom odboru;
12) podnosi izveštaj o radu ustanove upravnom odboru i Ministarstvu;
13) sarađuje sa roditeljima, odnosno starateljima učenika, drugim
ustanovama i organizacijama i organima jedinice lokalne samouprave;
14) saziva sednice pedagoškog veća i rukovodi tim sednicama, bez prava odlučivanja;
15) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i opštim aktom ustanove.
Kada je osnivač ustanove Republika Srbija, odnosno kada se ustanova finansira iz budžeta Republike Srbije, Ministarstvo daje saglasnost na akt iz stava 3.
tačka 2) ovog člana.

Prestanak dužnosti direktora
Član 56.
Dužnost direktora ustanove prestaje: istekom mandata, na lični zahtev, sticanjem uslova za prestanak radnog odnosa i razrešenjem.
Odluku o prestanku dužnosti direktora donosi osnivač, po pribavljenom mišljenju upravnog odbora ustanove.
Osnivač može da razreši direktora dužnosti pre isteka mandata:
1) ako je konačnim aktom nadležnog organa utvrđeno da je ustanova, odnosno direktor odgovoran za prekršaj iz ovog zakona, privredni prestup ili krivično delo u vršenju dužnosti;
2) ako je nadležni organ utvrdio da direktor ne preduzima mere za ostvarivanje planova i programa ustanove;
3) ako direktor ne postupi po nalogu, odnosno meri nadležnog organa za otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti;
4) ako nadležni organ utvrdi da direktor raspolaže sredstvima ustanove, poslovnim prostorom, opremom i imovinom ustanove na nezakonit način;
5) ako direktor predlaganjem nezakonitih odluka, nepotpunim i neblagovremenim informisanjem, ometanjem sazivanja sednica upravnog odbora ili
sazivanjem sednica suprotno poslovniku upravnog odbora ometa rad upravnog odbora i zaposlenih;
6) ako direktor ne preduzima odgovarajuće mere prema vaspitaču, stručnom saradniku odnosno drugom zaposlenom u ustanovi koji ne izvršava svoje
radne obaveze, fizički kažnjava ili vređa ličnost učenika ili studenta;
7) ako se u ustanovi vodi evidencija i izdaju isprave suprotno zakonu;
8) ako ustanova ne obezbedi čuvanje propisane evidencije i dokumentacije;
9) ako ustanova zasnuje radni odnos sa vaspitačem, stručnim saradnikom i drugim zaposlenim suprotno zakonu;
10) ako ustanova ne sprovodi mere bezbednosti i zaštite učenika, odnosno studenata i zaposlenih;
11) ako se u toku mandata utvrdi da direktor ne ispunjava uslove iz člana 53. ovog zakona;
12) ako upravni odbor ne prihvati godišnji izveštaj direktora o radu ustanove;
13) ako direktor svojim postupcima onemogućava ostvarivanje prava zaposlenih ili je doprineo da se poremete odnosi u ustanovi;
14) ako direktor svojim nesavesnim radom ili prekoračenjem ovlašćenja ustanovi nanese štetu u većem obimu;
15) ako direktor ne ostvaruje rezultate rada, odnosno nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje dužnosti direktora;
16) u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

Prava direktora ustanove po prestanku dužnosti
Član 57.
Direktor ustanove kome je prestala dužnost, a zasnovao je radni odnos na neodređeno vreme u toj ustanovi, raspoređuje se na slobodno radno mesto koje
odgovara stepenu i vrsti njegovog obrazovanja.
Ako nema slobodnog radnog mesta, direktoru prestaje radni odnos uz isplatu otpremnine, u skladu sa zakonom.
Direktoru ustanove koji je razrešen dužnosti direktora, a zasnovao je radni odnos na određeno vreme u toj ustanovi, prestaje radni odnos danom  dostavljanja rešenja o razrešenju.

Vršilac dužnosti direktora
Član 58.
Vršioca dužnosti direktora ustanove imenuje osnivač do imenovanja direktora, ako direktoru ustanove prestane dužnost, a nije raspisan konkurs ili nije
okončan postupak po raspisanom konkursu ili u drugim slučajevima kada ustanova nema direktora.
Vršiocu dužnosti direktora ustanove miruje radni odnos na radnom mestu sa koga je imenovan, za vreme dok obavlja tu dužnost.
Prava, obaveze i odgovornosti direktora ustanove odnose se i na vršioca dužnosti direktora.

Pedagoško veće
Član 59.
U domu učenika, odnosno učeničkom centru obrazuje se pedagoško veće kao stručni organ za ostvarivanje vaspitnog rada sa učenicima.
Pedagoško veće čine vaspitači i stručni saradnici koji ostvaruju vaspitni, odnosno stručni rad u domu učenika, odnosno učeničkom centru.
Pedagoško veće:
1) stara se o osiguranju i unapređivanju kvaliteta vaspitnog rada ustanove;
2) predlaže i prati ostvarivanje programa vaspitnog rada;
3) vrednuje rezultate rada vaspitača i stručnih saradnika;
4) prati i utvrđuje rezultate rada učenika;
5) pohvaljuje i nagrađuje učenike;
6) odlučuje po žalbi na odluku disciplinske komisije;
7) predlaže članove upravnog odbora iz reda roditelja odnosno staratelja učenika;
8) rešava druga stručna pitanja vaspitnog rada.
Direktor saziva i rukovodi sednicama pedagoškog veća.
Način rada i odlučivanja pedagoškog veća uređuje se statutom ustanove.

Zaposleni u ustanovi…

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top