Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Zabrana diskriminacije, nasilja i zlostavljanja u ustanovi
Član 36.
U ustanovi su zabranjene aktivnosti kojima se na otvoren ili prikriven način ugrožavaju, omalovažavaju ili diskriminišu grupe i pojedinci po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, uzrasta, seksualne orijentacije, psihičkog ili fizičkog invaliditeta, konstitucije ili se podstiče na takvo ponašanje.

Ne smatraju se diskriminacijom posebne mere uvedene radi postizanja pune ravnopravnosti, zaštite i napretka lica, odnosno grupe lica koja se nalaze u
nejednakom položaju.
U ustanovi je zabranjeno vređanje, nasilno ponašanje i zlostavljanje.
Zabrana oružja, eksplozivnih i drugih materijala, opojnih droga i alkohola u ustanovi

Član 37.
U ustanovi nije dozvoljeno držanje, nošenje i upotreba oružja, odnosno eksplozivnih materija, zapaljivih tečnosti i gasova, kao i prodaja, ponuda, kupovina radi prodaje, držanje, prenošenje ili posredovanje u prodaji ili kupovini ili na drugi način neovlašćeno stavljanje u promet, podstrekivanje i pomaganje u upotrebi supstanci ili preparata koji su proglašeni za opojne droge, odnosno psihoaktivnih supstanci i supstanci koje se mogu upotrebiti u nezakonitoj proizvodnji opojnih droga, kao i upotreba alkohola.
Zabrana stranačkog i verskog organizovanja i delovanja u ustanovi

Član 38.
U ustanovi je zabranjeno stranačko i versko organizovanje i delovanje i korišćenje prostora u te svrhe.
Bogosluženje i verski obredi mogu se obavljati u ustanovama samo u prigodnim prilikama, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj crkava i
verskih zajednica.

Statut ustanove

Član 39.
Ustanova ima statut.
Statut je osnovni opšti akt ustanove, kojim se bliže uređuju organizacija, način rada, upravljanje i rukovođenje u ustanovi i druga pitanja, u skladu sa zakonom.

Razvojni plan ustanove
Član 40.
Ustanova ima razvojni plan.
Razvojni plan ustanove sadrži: srednjoročni cilj razvoja ustanove, prioritete u obavljanju delatnosti, plan aktivnosti i nosioce aktivnosti i druga pitanja od značaja za razvoj ustanove.
Razvojni plan donosi upravni odbor, na predlog direktora ustanove, za period od četiri godine.
Ustanova je dužna da razvojni plan ustanove dostavi Ministarstvu u roku od 15 dana od dana donošenja.

Program vaspitnog rada u ustanovama učeničkog standarda…

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top