Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Zakon o učeničkom i studentskom standardu

V. Zaposleni u ustanovi

Vaspitači i stručni saradnici
Član 60.
Vaspitni rad sa učenicima u domu učenika, odnosno učeničkom centru, ostvaruje vaspitač.
Stručne poslove u domu učenika, odnosno učeničkom centru obavljaju stručni saradnik – psiholog (u daljem tekstu: psiholog) i stručni saradnik – pedagog (u daljem tekstu: pedagog) .
Zavisno od potreba ustanove i programa koji se ostvaruje stručne poslove u domu učenika, učeničkom centru, odnosno drugoj ustanovi učeničkog i studentskog standarda mogu da obavljaju i drugi stručni saradnici: bibliotekar, medijatekar, zdravstveni radnik, defektolog, sociolog, animator kulturnih programa, animator sportskih aktivnosti i animator rekreativnih aktivnosti.
Stručni saradnik – asistent angažuje se radi sveobuhvatne podrške i pomoći učeniku, odnosno studentu iz osetljivih društvenih grupa, radi uključivanja u obrazovno-vaspitni sistem.
Poslove vaspitača i stručnog saradnika iz st. 1. i 2. ovog člana može da obavlja lice koje je steklo visoko obrazovanje na studijama drugog stepena
(diplomske akademske studije – master, specijalističke strukovne studije ili specijalističke akademske studije) ili lice koje je steklo visoko obrazovanje na
osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine.
Vaspitni rad i stručni poslovi u domu učenika, odnosno učeničkom centru ostvaruju se u toku školske godine.
U okviru nedeljnog punog radnog vremena vaspitač, psiholog i pedagog imaju normu od najmanje 30 sati neposrednog rada sa učenicima.
Bliže uslove u pogledu vrste obrazovanja vaspitača i stručnog saradnika iz st. 1. i 2. ovog člana i uslove i kriterijume za izbor stručnog saradnika – asistenta, kao i pedagošku normu vaspitača i psihologa i pedagoga, propisuje ministar.

Zadatak vaspitača, psihologa i pedagoga
Član 61.
Zadatak vaspitača jeste da svojim stručnim znanjem i radom osigura ostvarivanje programa vaspitnog rada, uvažavajući potrebe učenika.
U ustanovi se obezbeđuje vaspitni rad u toku dana i noćno dežurstvo.
Zadatak psihologa, odnosno pedagoga jeste da svojim stručnim znanjem, savetodavnim i drugim oblicima rada unapređuje vaspitni rad u ustanovi, pruža stručnu pomoć učenicima i podršku vaspitačima i da sarađuje sa roditeljima, odnosno starateljima učenika po pitanjima koja su od značaja za obrazovanje i vaspitanje učenika.
Program rada psihologa i pedagoga propisuje ministar.

Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa
Član 62.
U radni odnos može da bude primljeno lice pod uslovima propisanim zakonom, i ako:
1) ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa zakonom i opštim aktom ustanove;
2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima, odnosno studentima;
3) nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje šest meseci i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje.
Kada se vaspitni rad ostvaruje na jeziku nacionalne manjine, osim uslova iz stava 1. ovog člana, vaspitač mora da ima i dokaz o znanju jezika na kome se
ostvaruje vaspitni rad.
Dokaz o ispunjenosti uslova iz stava 1. tačka 3) ovog člana pribavlja ustanova.
Uslovi iz stava 1. ovog člana dokazuju se prilikom prijema u radni odnos i proveravaju se u toku rada.
Zaposlenom prestaje radni odnos ako se u toku trajanja radnog odnosa utvrdi da ne ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana ili ako odbije da se podvrgne
lekarskom pregledu.

Uslovi za rad vaspitača, psihologa i pedagoga
Član 63.
Poslove vaspitača, psihologa i pedagoga može da obavlja lice koje ispunjava uslove za zasnivanje radnog odnosa iz člana 62. ovog zakona i koje ima dozvolu za rad (u daljem tekstu: licenca).
Bez licence poslove vaspitača, psihologa i pedagoga može da obavlja:
1) pripravnik;
2) lice sa radnim iskustvom stečenim van ustanove, pod uslovima i na način koji je utvrđen za pripravnike;
3) lice koje je zasnovalo radni odnos na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog.
Lice iz stava 2. tač. 1) i 2) ovog člana može da obavlja poslove vaspitača, psihologa i pedagoga bez licence, najduže dve godine od dana zasnivanja radnog
odnosa u ustanovi.

Vaspitač, psiholog i pedagog – pripravnik
Član 64.
Pripravnik, u smislu ovog zakona, jeste lice koje prvi put u tom svojstvu zasniva radni odnos u ustanovi, na određeno ili neodređeno vreme i osposobljava se za samostalan vaspitni, odnosno stručni rad vaspitača, psihologa ili pedagoga, savladavanjem programa za uvođenje u posao i polaganjem ispita za licencu.
Pripravnički staž traje najduže dve godine od dana zasnivanja radnog odnosa.
Za vreme trajanja pripravničkog staža, radi savladavanja programa za uvođenje u posao vaspitača, psihologa, odnosno pedagoga, ustanova pripravniku
određuje mentora.

Pripravnik koji savlada program uvođenja u posao vaspitača, psihologa, odnosno pedagoga ima pravo na polaganje ispita za licencu, posle navršenih godinu dana rada.
Pripravniku u radnom odnosu na neodređeno vreme, koji u roku od dve godine od dana zasnivanja radnog odnosa ne položi ispit za licencu – prestaje radni odnos. Pripravniku u radnom odnosu na određeno vreme svojstvo pripravnika prestaje nakon položenog ispita za licencu, a radni odnos – istekom vremena na koje je primljen u radni odnos.
Program uvođenja u posao vaspitača, psihologa i pedagoga, program ispita za sticanje licence, način polaganja ispita, jezik na kome se polaže ispit, troškove polaganja ispita, sastav i način rada komisije Ministarstva pred kojom se polaže ispit za licencu, propisuje ministar.

Licenca i registar vaspitača, psihologa i pedagoga
Član 65.
Licenca je javna isprava.
Ministarstvo izdaje licencu i vodi registar vaspitača, psihologa i pedagoga kojima je izdata licenca. U registar se unose i podaci o oduzimanju licence.
Registar je javan.
Sadržaj i način vođenja registra, kao i obrazac licence – propisuje ministar.

Izdavanje licence
Član 66.
Ministarstvo je dužno da u roku od 60 dana od dana položenog ispita izda licencu licu koje je položilo ispit za licencu.

Oduzimanje licence
Član 67.
Licenca se oduzima vaspitaču, psihologu ili pedagogu:
1) koji je tokom obavljanja poslova osuđen za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv službene dužnosti ili za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode i protiv pravnog saobraćaja;
2) kome je otkazan ugovor o radu zbog povrede zabrane iz čl. 36.– 38. ovog zakona.
Rešenje ministra o oduzimanju licence konačno je u upravnom postupku.
Lice kome je oduzeta licenca nema pravo na njeno ponovno izdavanje niti na rad u ustanovi.
Oduzeta licenca vraća se Ministarstvu preko ustanove.
Ustanova ima obavezu da odmah dostavi Ministarstvu dokaz o osnovu za oduzimanje licence vaspitača, psihologa ili pedagoga zaposlenog u ustanovi.

Usavršavanje zaposlenih
Član 68.
Zaposleni su dužni da se stručno usavršavaju u toku rada kada to zahteva potreba procesa rada.
Stručno usavršavanje zaposlenih planira direktor ustanove.
Vaspitač, psiholog i pedagog dužni su da se stalno stručno usavršavaju.

Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u ustanovi
Član 69.
U pogledu prava, obaveza i odgovornosti zaposlenih u ustanovi primenjuje se zakon kojim se uređuju radni odnosi, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.
O pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u ustanovi odlučuje direktor ustanove, u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu.

Republički fond za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka…

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top