Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Program vaspitnog rada u ustanovama učeničkog standarda
Član 41.
Vaspitni rad u domu učenika, odnosno učeničkom centru ostvaruje se na osnovu programa vaspitnog rada.
Program vaspitnog rada donosi upravni odbor ustanove iz stava 1. ovog člana, na predlog pedagoškog veća, u skladu sa osnovama vaspitnog programa.
U ustanovama učeničkog i studentskog standarda čije je sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj je jezik nacionalne manjine u službenoj upotrebi, nacionalni saveti nacionalnih manjina predlažu mere i deo programa vaspitnog rada sa učenicima u ustanovama učeničkog standarda, koji se odnose na afirmaciju međuetničke tolerancije i multikulturalizma.
Osnove vaspitnog programa donosi Nacionalni prosvetni savet, u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja.
Programom vaspitnog rada utvrđuju se: ciljevi, zadaci, vrste, trajanje i oblici rada i druga pitanja od značaja za vaspitni rad.
Vaspitni rad ostvaruje se na srpskom jeziku.
Za pripadnike nacionalne manjine vaspitni rad ostvaruje se na maternjem jeziku, dvojezično ili na srpskom jeziku, u skladu sa posebnim zakonom.
Vaspitni rad može da se izvodi i na stranom jeziku ili dvojezično, uz saglasnost ministra.
Vaspitni rad za lica koja koriste jezik znakova izvodi se na jeziku znakova i pomoću sredstava tog jezika.
Program vaspitnog rada ostvaruje se u vaspitnim grupama do 25 učenika.

Godišnji plan rada
Član 42.
Ustanova donosi godišnji plan rada, kojim se utvrđuju: vreme, mesto, način organizacije rada i nosioci ostvarivanja programa rada, posebno programa vaspitnog rada za odgovarajuću školsku godinu.
Godišnji plan rada donosi upravni odbor ustanove na osnovu razvojnog plana, a u ustanovi učeničkog standarda i na osnovu programa vaspitnog rada.
Godišnji plan rada ustanova učeničkog standarda donosi do 30. septembra.

Prekid rada u ustanovi
Član 43.
Ustanova može da prekine rad u slučaju više sile i u drugim slučajevima kojima su ugroženi bezbednost i zdravlje učenika, odnosno studenata i zaposlenih.
Odluku o prekidu rada donosi upravni odbor ustanove i o tome obaveštava osnivača.

Saradnja i povezivanje ustanova
Član 44.
Radi unapređivanja obavljanja delatnosti učeničkog i studentskog standarda, ustanove sarađuju i mogu da se udružuju, u skladu sa zakonom.
Sredstva za namene iz stava 1. ovog člana obezbeđuju se iz sopstvenih prihoda ustanova, iz donacija, učešćem u projektima i na drugi način u skladu sa
zakonom.

Evidencija
Član 45.
Ustanove vode evidenciju i izdaju isprave učenicima i studentima, u skladu sa zakonom.
Evidencija se vodi na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom, a na jezicima nacionalnih manjina u skladu sa posebnim zakonom.
Dom učenika, odnosno učenički centar vodi: knjigu matične evidencije o učenicima, dnevnik vaspitnog rada, knjigu evidencije rada stručnih saradnika i
evidenciju o dnevnom dežurstvu.
Dnevnik vaspitnog rada vodi vaspitač, a knjigu evidencije rada stručnog saradnika vodi stručni saradnik (pedagoška dokumentacija).
Dom učenika, odnosno učenički centar, na osnovu knjige matične evidencije o učenicima, učeniku izdaje učeničku legitimaciju, odnosno elektronsku karticu.
Studentski centar vodi: knjigu matične evidencije o studentima i registarski karton studenta.
Studentski centar vodi i knjigu domaćih gostiju i knjigu stranih gostiju, u skladu sa zakonom kojim se uređuje kretanje i boravak stranaca.
Studentski centar, na osnovu knjige matične evidencije o studentima,
studentu izdaje studentsku legitimaciju, odnosno elektronsku karticu.Učeničko, odnosno studentsko odmaralište vodi: evidenciju o smeštenim
učenicima, odnosno studentima, u skladu sa zakonom o turizmu.
Ustanove iz st. 3, 6. i 9. ovog člana trajno čuvaju knjige matične evidencije o učenicima, odnosno studentima, a ostalu evidenciju 10 godina.
Ustanove iz st. 3, 6. i 9. ovog člana dužne su da evidenciju vode u pismenoj i elektronskoj formi i da podatke upisane u evidenciju dostavljaju Ministarstvu.
Sadržaj i način vođenja evidencije i izgled i sadržaj učeničke i studentske legitimacije, odnosno elektronske kartice, kao i način i rokove dostavljanja podataka iz evidencije Ministarstvu, propisuje ministar.

Imovina ustanova
Član 46.
Upravljanje i raspolaganje imovinom koju koriste ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave uređuje se posebnim zakonom kojim se uređuje javna svojina.

Organi ustanova…

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top