Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Zakon o učeničkom i studentskom standardu

III. Ustanove

Vrste ustanova
Član 19.
U ustanovama učeničkog i studentskog standarda učenici, odnosno studenti ostvaruju prava iz člana 3. ovog zakona, i to: pravo na smeštaj, ishranu, odmor i oporavak, kulturne, umetničke, sportske i rekreativne aktivnosti i informisanje, a učenici i pravo na vaspitni rad.

Ustanove učeničkog standarda jesu:
1) dom učenika – za ostvarivanje prava učenika na smeštaj, ishranu i vaspitni rad;
2) učenički centar ─ za ostvarivanje prava učenika na smeštaj, ishranu, vaspitni rad i odmor;
3) učeničko odmaralište – za ostvarivanje prava učenika na odmor i oporavak;
4) učenički kulturni centar ─ za ostvarivanje prava učenika na kulturne, umetničke, sportske i rekreativne aktivnosti i informisanje.

Ustanove studentskog standarda jesu:
1) studentski centar – za ostvarivanje prava studenata na smeštaj i ishranu;
2) studentsko odmaralište – za ostvarivanje prava studenata na odmor i oporavak;
3) studentski kulturni centar ─ za ostvarivanje prava studenata na kulturne, umetničke, sportske i rekreativne aktivnosti i informisanje.
Studentsko odmaralište može da obezbeđuje i odmor i oporavak učenika.

Delatnost ustanova za smeštaj i ishranu
Član 20.
Dom učenika i učenički centar jesu ustanove koje obezbeđuju smeštaj, ishranu i vaspitni rad sa učenicima.
Studentski centar jeste ustanova koja obezbeđuje smeštaj i ishranu studenata.
Dom učenika, odnosno učenički centar, može da obezbeđuje smeštaj i ishranu studenata, a studentski centar smeštaj, ishranu i vaspitni rad sa učenicima, u okviru nepopunjenih smeštajnih kapaciteta.
Odluku iz stava 3. ovog člana donosi upravni odbor ustanove, uz saglasnost ministra.
Smeštaj učenika, odnosno studenata u ustanovama iz st. 1, 2. i 3. ovog člana organizuje se odvojeno prema polu i uzrastu.
Učenicima, odnosno studentima, koji su smešteni u ustanove iz st. 1, 2. i 3. ovog člana obezbeđuju se, u skladu sa mogućnostima ustanove, kulturne,
umetničke, sportske i rekreativne aktivnosti.

Delatnost odmarališta
Član 21.
Učeničko odmaralište i studentsko odmaralište jesu ustanove koje obezbeđuju odmor i oporavak učenika, odnosno studenata, uključujući staranje o
zaštiti zdravlja i bezbednosti učenika, odnosno studenata.
Učenicima, odnosno studentima koji su smešteni u ustanove iz stava 1. ovog člana obezbeđuju se, u skladu sa mogućnostima ustanove, kulturne, umetničke, sportske i rekreativne aktivnosti.

Delatnost učeničkog, odnosno studentskog kulturnog centra
Član 22.
Učenički kulturni centar i studentski kulturni centar jesu ustanove koje obezbeđuju organizovanje i izvođenje programa u oblasti kulture, umetnosti i nauke, a radi podsticanja kulturnog, umetničkog i naučnog stvaralaštva učenika, odnosno studenata i zadovoljavanja njihovih kulturnih potreba.
Studentski kulturni centar može obavljati delatnost i pod nazivom dom kulture.
Ustanova iz stava 1. ovog člana samostalno izvodi, odnosno organizuje izvođenje kulturno-umetničkih programa i naučnih tribina i bavi se izdavačkom
delatnošću.
U obavljanju delatnosti ustanova iz stava 1. ovog člana sarađuje sa organizacijama iz oblasti kulture, umetnosti i nauke.

Druga delatnost
Član 23.
Ustanova može da obavlja i drugu delatnost koja je u funkciji njene osnovne delatnosti, uz saglasnost osnivača.
U okviru svoje delatnosti, radi korišćenja slobodnih kapaciteta, ustanova može pružati usluge trećim licima, o čemu vodi posebnu evidenciju.
Deo kapaciteta ustanova može da planira za smeštaj studenata i profesora iz međunarodne razmene, na osnovu saglasnosti ministra, na osnovu međunarodnog ugovora ili pod uslovom reciprociteta.

Osnivanje
Član 24.
Ustanovu može da osnuje Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave i drugo domaće ili strano pravno ili fizičko lice.
Kada je osnivač ustanove Republika Srbija, akt o osnivanju donosi Vlada.

Mreža ustanova
Član 25.
Broj i prostorni raspored ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, prema vrsti i strukturi, planira se aktom o mreži ustanova.
Ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave osniva se u skladu sa aktom o mreži ustanova.
Akt iz stava 1. ovog člana donosi Vlada na osnovu:
1) broja škola i učenika, odnosno visokoškolskih ustanova i studenata na određenom području;
2) specifičnosti područja (brdsko-planinsko, pogranično, nedovoljno razvijeno, nacionalno mešovito područje);
3) razvojnih specifičnosti područja na osnovu utvrđenih i planiranih potreba za zapošljavanje;
4) dostupnosti i jednakih uslova za sticanje obrazovanja i vaspitanja;
5) obezbeđenosti saobraćajne komunikacije;
6) finansijskih mogućnosti Republike Srbije.

Akt iz stava 1. ovog člana Vlada donosi po pribavljenom mišljenju nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Uslovi za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti
Član 26.
Ustanova može da se osnuje ako:
1) postoji potreba za smeštajem i ishranom učenika i studenata, odnosno za odmorom i oporavkom učenika i studenata ili za kulturnim, umetničkim, sportskim i rekreativnim aktivnostima i informisanjem učenika i studenata;
2) ima program rada;
3) ima obezbeđena sredstva za osnivanje i rad.
Drugo pravno ili fizičko lice može da osnuje ustanovu ako, osim uslova iz stava 1. ovog člana, ima garanciju poslovne banke da su obezbeđena sredstva
potrebna za tri godine rada, odnosno za nastavak korišćenja prava u drugoj ustanovi u slučaju prestanka rada te ustanove.
Ustanova može da počne sa radom i da obavlja delatnost ako ispunjava uslove za osnivanje i ima:
1) propisani prostor i opremu;
2) propisani broj i strukturu zaposlenih u radnom odnosu na neodređeno vreme, a u domu učenika i propisan broj vaspitača i stručnih saradnika;
3) obezbeđene higijensko-tehničke uslove, u skladu sa zakonom.
Ustanova je dužna da u poslovanju hranom koristi uputstvo za dobru proizvođačku i higijensku praksu i primenu HACCP standarda, u skladu sa zakonom
kojim se uređuje bezbednost hrane.
Osnivač ustanove ne može da bude fizičko lice koje je pravnosnažnom presudom osuđeno za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u
trajanju od najmanje tri meseca ili koje je osuđeno za: krivično delo nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnjenje; za krivično delo primanja mita ili davanja mita; za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, ni lice za koje je, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje.
Ustanova se upisuje u sudski registar kad nadležni organ utvrdi da su ispunjeni uslovi za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti.
Upisom u sudski registar ustanova stiče svojstvo pravnog lica.
Bliže uslove za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti ustanova propisuje ministar.
Standarde kvaliteta ishrane učenika i studenata propisuje ministar.
Standarde za kategorizaciju objekata učeničkog i studentskog standarda, kategorije objekata i način sticanja i promene kategorije objekata propisuje ministar.

Radna jedinica ustanove
Član 27.
Ustanova obavlja delatnost u svom sedištu.
Ustanova može da obavlja delatnost i van sedišta, odnosno u drugom objektu organizovanjem radne jedinice, ako ispunjava uslove iz člana 26. stav 3. ovog zakona, u skladu sa dozvolom za rad.
Radna jedinica iz stava 2. ovog člana nema svojstvo pravnog lica.

Dozvola za rad
Član 28.
Ustanova može početi sa radom i obavljanjem delatnosti kada se rešenjem utvrdi da ispunjava uslove za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti (u daljem tekstu: dozvola za rad).
O zahtevu za dobijanje dozvole za rad ustanove odlučuje Ministarstvo, najkasnije u roku od dva meseca od podnošenja zahteva.
Rešenje o dozvoli za rad konačno je.

Statusne promene i promene naziva i sedišta
Član 29.
Ustanova može da vrši statusne promene, promenu naziva ili sedišta.
Odluku iz stava 1. ovog člana donosi organ upravljanja ustanove, uz saglasnost osnivača.
Kada je osnivač ustanove Republika Srbija, saglasnost na odluku iz stava 2. ovog člana daje Vlada.
U slučaju statusne promene, promene naziva ili sedišta ustanova podnosi zahtev za izdavanje nove dozvole za rad.

Zabrana rada ustanove i oduzimanje dozvole za rad
Član 30.
Ustanovi se oduzima dozvola za rad kada joj se zabrani rad, u skladu sa zakonom.
Kada organ nadležan za vršenje inspekcijskog nadzora utvrdi da ustanova ne ispunjava propisane uslove za rad ili ne obavlja delatnost na propisani način, odrediće joj rok za ispunjenje uslova, odnosno otklanjanje nepravilnosti u obavljanju delatnosti i o tome će obavestiti osnivača.
Ako ustanova ne otkloni utvrđene nepravilnosti iz stava 2. ovog člana u određenom roku, Ministarstvo će rešenjem zabraniti rad ustanove i oduzeće dozvolu za rad.
Rešenje iz stava 3. konačno je.
Ministarstvo će o zabrani rada ustanove i oduzimanju dozvole za rad obavestiti osnivača.
Učenici, odnosno studenti koji su smešteni u ustanovu kojoj je zabranjen rad imaju pravo na smeštaj i ishranu u tekućoj školskoj godini u drugoj ustanovi koju odredi Ministarstvo.

Ukidanje ustanove
Član 31.
Ustanova se ukida pod uslovom propisanim zakonom kojim se uređuju javne službe.
Učenici, odnosno studenti koji su smešteni u ustanovu koja se ukida imaju pravo na smeštaj i ishranu u tekućoj školskoj godini u drugoj ustanovi koju odredi Ministarstvo.
Akt o ukidanju ustanove donosi osnivač.

Druga organizacija
Član 32.
Pojedine poslove iz delatnosti učeničkog i studentskog standarda može da obavlja i drugo pravno i fizičko lice (u daljem tekstu: druga organizacija), pod
uslovima propisanim ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.
Druga organizacija može da obavlja pojedine poslove iz delatnosti učeničkog i studentskog standarda i na osnovu ugovora zaključenog sa Ministarstvom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke.

Registar ustanova i drugih organizacija…

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top