Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Zakon o učeničkom i studentskom standardu

VIII. Finansiranje rada ustanova

Izvori finansiranja
Član 84.
Ustanova stiče sredstva za obavljanje delatnosti, u skladu sa zakonom i statutom, iz sledećih izvora:
1) iz sredstava koja obezbeđuje osnivač;
2) učešćem učenika, njegovog roditelja ili staratelja, odnosno studenta u troškovima smeštaja i ishrane;
3) iz donacija, poklona i zaveštanja;
4) obavljanjem druge delatnosti i pružanjem usluga u skladu sa ovim zakonom;
5) iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Sredstva koja se obezbeđuju u budžetu Republike Srbije
Član 85.
Ustanovama učeničkog i studentskog standarda koje su obuhvaćene aktom o mreži ustanova iz člana 25. ovog zakona obezbeđuju se sredstva u budžetu
Republike Srbije za:
1) nadoknadu materijalnih troškova i pripadajućih zavisnih troškova;
2) zarade i druga pripadajuća davanja;
3) tekuće održavanje zgrada i objekata;
4) investicije, odnosno unapređenje infrastrukture ustanova.
Finansiranje delatnosti obezbeđuje se kroz cenu usluge.
Ministar utvrđuje bliže uslove i način utvrđivanja cene usluga iz stava 2. ovog člana.
Ustanovama u kojima se obezbeđuje smeštaj, ishrana, odmor i oporavak učenika, odnosno studenata, naknada materijalnih troškova obezbeđuje se kroz cenu usluge.

Ustanovama u kojima se obezbeđuju prava učenika, odnosno studenata na kulturne i umetničke aktivnosti i informisanje, naknada materijalnih troškova obezbeđuje se na osnovu kriterijuma koje propisuje ministar.

Akt o organizaciji i sistematizaciji poslova
Član 86.
Ministarstvo daje saglasnost na akt o organizaciji i sistematizaciji poslova u ustanovi čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave i donosi rešenje o broju i strukturi zaposlenih u ustanovi čiji se rad finansira iz budžeta Republike Srbije.
Pored rešenja iz stava 1. ovog člana, Ministarstvo donosi rešenje o broju i strukturi zaposlenih u drugim ustanovama koje obavljaju poslove u oblasti učeničkog standarda (zaposleni u domu učenika u srednjoj školi sa domom i drugom domu učenika), čiji se rad finansira iz budžeta Republike Srbije.
Rešenje iz st. 1. i 2. ovog člana donosi se u skladu sa propisom kojim se uređuju normativi i standardi za obavljanje delatnosti ustanove iz člana 26. stav 8. ovog zakona.

IX. Finansiranje programa studentskih udruženja

Član 87.
Za realizaciju programa, odnosno delova programa studentskih udruženja (akademska kulturno-umetnička društva, zdravstveno-potporna udruženja, savezi studenata, studentske unije, studentske radio i televizije, studentski izdavački centri, univerzitetski sportski savezi, sportska društva i dr.), Ministarstvo dodeljuje dotacije po raspisanom javnom konkursu i zaključenom ugovoru, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad udruženja.
Pravo na dotacije iz stava 1. ovog člana imaju studentska udruženja za realizaciju programa ili delova programa kojima se obezbeđuje informisanje,
ostvarivanje kulturno-umetničkih, kulturno-zabavnih, sportsko-rekreativnih i drugih aktivnosti od opšteg interesa za studente.
Udruženja iz stava 1. ovog člana podnose godišnji izveštaj Ministarstvu o realizaciji programa i načinu korišćenja sredstava iz budžeta Republike Srbije.
Tradicionalnim studentskim udruženjima čiji su osnivači univerziteti koje je osnovala Republika Srbija, iz budžeta Republike Srbije obezbeđuju se sredstva za finansiranje materijalnih troškova i zarade do dva zaposlena.

X. Poveravanje poslova autonomnoj pokrajini Vojvodini

Član 88.
Na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine poslove utvrđene članom 25. stav 3. (mreža ustanova), članom 28. stav 2. (dozvola za rad ustanove), članom 30. stav 3. (zabrana rada), članom 33. stav 1. (registar ustanova), članom 40. stav 4. (razvojni plan ustanove), članom 45. stav 11. (podaci iz evidencije), članom 55. stav 3. tačka 12) – (izveštaj o radu ustanove), članom 55. stav 4. i članom 86. stav 1. (saglasnost na akt o organizaciji i sistematizaciji poslova u ustanovi čiji je osnivač autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave), članom 90. stav 2. (nadzor nad zakonitošću
rada) i članom 91. (inspekcijski nadzor) obavlja, preko svojih organa, Autonomna Pokrajina Vojvodina.
Poslovi iz stava 1. ovog člana obavljaju se kao povereni.
Nadležni pokrajinski organi sarađuju sa Ministarstvom u obavljanju poslova iz stava 1. ovog člana.
Ministarstvo ima prema nadležnim pokrajinskim organima u pogledu poverenih poslova državne uprave iz stava 1. ovog člana prava i dužnosti propisane zakonom kojim se uređuje državna uprava.

XI. Ustanove čiji je osnivač Republika Srbija na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija

Član 89.
Do prestanka funkcionisanja privremenog pravnog poretka uspostavljenog na osnovu Rezolucije Saveta bezbednosti UN broj 1244, na teritoriji Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija, nad ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija, Vlada ima sva prava i obaveze osnivača, u skladu sa ovim zakonom.

XII. Nadzor

Član 90.
Nadzor nad primenom ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo.
Ministarstvo vrši nadzor nad zakonitošću rada ustanova, kao i inspekcijski nadzor.
Ministarstvo vrši nadzor nad zakonitošću rada Fonda i inspekcijski nadzor.
Ministarstvo ima prema Fondu, u pogledu poslova državne uprave poverenih Fondu ovim zakonom, prava i dužnosti propisane zakonom kojim se uređuje državna uprava.
U domu učenika, odnosno učeničkom centru, pored nadzora iz stava 2. ovog člana, Ministarstvo vrši i stručno-pedagoški nadzor.

Sanitarno-higijenski nadzor i kontrolu kvaliteta ishrane u ustanovama vrši Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata i drugi nadležni organi.
Član 91.
Poslove inspekcijskog nadzora vrši inspektor u Ministarstvu (u daljem tekstu: inspektor).
Inspektor:
1) vrši kontrolu postupanja ustanove u pogledu pridržavanja zakona, drugih propisa i opštih akata, osim kontrole koja se odnosi na stručno-pedagošku proveru rada ustanove;
2) vrši kontrolu ispunjenosti uslova u pogledu prostora, opreme i potrebnih stručnih i drugih radnika za početak rada i obavljanje delatnosti ustanove i za proširenu delatnost ustanove;
3) pregleda poslovne prostorije, objekte, postrojenja, uređaje, predmete i robu;
4) naređuje merenja koja obavlja druga stručna organizacija kad ustanova sama ili preko druge stručne organizacije vrši merenja, a rezultati merenja pružaju osnov za to;
5) saslušava i uzima izjave od odgovornih i zainteresovanih lica;
6) preduzima mere radi ostvarivanja prava i obaveza učenika, njihovih roditelja i staratelja, studenata, vaspitača, stručnih saradnika i zaposlenih i direktora;
7) vrši kontrolu postupka prijema u ustanovu i izdavanja učeničke i studentske legitimacije;
8) vrši kontrolu vođenja propisane evidencije u ustanovi;
9) vrši pregled opštih i pojedinačnih akata ustanove, faktura i dokumentacije na osnovu kojih su fakture obračunate i ispostavljene Ministarstvu.

Inspektor je ovlašćen da:
1) naloži otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i nedostataka i odredi rok za njihovo otklanjanje;
2) naloži rešenjem izvršenje propisane mere koja je naložena, a nije izvršena;
3) zabrani rešenjem sprovođenje radnji u ustanovi koje su suprotne ovom zakonu;
4) privremeno zabrani rešenjem rad ustanove koja obavlja delatnost, a ne ispunjava zakonom propisane uslove u pogledu prostora, opreme i potrebnih stručnih i drugih radnika;
5) podnese prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo, privredni prestup, odnosno zahtev za pokretanje prekršajnog postupka;
6) obaveštava drugi organ ako postoje razlozi za preduzimanje mera za koje je taj organ nadležan.
Inspektor obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.
Protiv rešenja inspektora iz stava 3. tač. 2), 3) i 4) ovog člana ustanova može izjaviti žalbu ministru.
Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.
Rešenje ministra doneto po žalbi konačno je.

Uslovi za inspektora
Član 92.
Poslove inspektora može da obavlja: diplomirani pravnik ili diplomirani pravnik – master, diplomirani ekonomista ili diplomirani ekonomista – master sa položenim državnim stručnim ispitom i najmanje pet godine rada u organima državne uprave, organima teritorijalne autonomije ili organima jedinica lokalne samouprave.

Stručno-pedagoški nadzor u domu učenika, odnosno učeničkom centru
Član 93.
Poslove stručno-pedagoškog nadzora u domu učenika, odnosno učeničkom centru vrši prosvetni savetnik, u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja.
Prosvetni savetnik:
1) vrednuje kvalitet rada i ostvarivanje razvojnog plana ustanove;
2) savetuje i pruža stručnu pomoć vaspitaču, psihologu, pedagogu i direktoru radi poboljšanja kvaliteta njihovog rada i rada ustanove;
3) savetuje i pruža stručnu pomoć ustanovi u obezbeđivanju zaštite učenika, odnosno studenata i zaposlenih od diskriminacije, nasilja i zlostavljanja;
3) ostvaruje neposredni uvid u rad ustanove, vaspitača, psihologa, pedagoga i direktora;
4) prisustvuje izvođenju vaspitnog rada u domu učenika;
5) predlaže ustanovi, ministru i nadležnim organima preduzimanje neophodnih mera za otklanjanje nepravilnosti i nedostataka u obavljanju vaspitnog i
stručnog rada i za njihovo unapređivanje.

Način vršenja stručno-pedagoškog nadzora
Član 94.
Način vršenja stručno-pedagoškog nadzora, merila za vrednovanje kvaliteta rada ustanove, način vrednovanja rada prosvetnog savetnika i obrazac legitimacije za prosvetnog savetnika propisuje ministar.

XIII. Kaznene odredbe

Član 95.
Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj ustanova ako:
1) omogući učeniku, odnosno studentu korišćenje prava iz oblasti učeničkog ili studentskog standarda suprotno odredbama zakona;
2) obavlja drugu delatnost bez saglasnosti osnivača (član 23);
3) obavlja delatnost van sedišta ustanove u izdvojenoj radnoj jedinici koja nije odobrena dozvolom za rad ustanove (član 27);
4) počne sa radom i obavljanjem delatnosti pre nego što se utvrdi da ispunjava uslove za početak rada (član 28);
5) izvrši promenu naziva, sedišta, statusnu ili drugu promenu bez saglasnosti osnivača (član 29);
6) ne propiše ili ne sprovodi mere, način i postupak zaštite i bezbednosti učenika, odnosno studenata i zaposlenih u ustanovi (član 34);
7) ugrožava, omalovažava ili diskriminiše učenike, odnosno studente i zaposlene po bilo kom osnovu (član 36);
8) dozvoli stranačko i versko organizovanje, delovanje ili korišćenje prostora ustanove u te svrhe suprotno odredbama ovog zakona (član 38),
9) ne donese, odnosno Ministarstvu ne dostavi razvojni plan (član 40);
10) ne dostavi Ministarstvu dokaz o osnovu za oduzimanje licence vaspitača, psihologa ili pedagoga zaposlenog u ustanovi (član 67).
Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i direktor, kao odgovorno lice u ustanovi.

Član 96.
Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj direktor ustanove:
1) ako ne preduzme mere radi izvršavanja naloga inspektora i prosvetnog savetnika;
2) primi u radni odnos zaposlenog koji ne ispunjava uslove propisane zakonom (član 62) .

XIV. Prelazne i završne odredbe

Član 97.
Vlada, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine će, u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, utvrditi mrežu ustanova učeničkog i studentskog standarda, u skladu sa članom 25. odnosno članom 88. ovog zakona.
Nacionalni prosvetni savet će u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona propisati osnove vaspitnog programa.
Ministar će u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona doneti podzakonske akte, u skladu sa ovim zakonom.

Član 98.
Podzakonski akti doneti do dana stupanja na snagu ovog zakona primenjuju se ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom, do donošenja propisa na osnovu ovog zakona.

Član 99.
Ustanova je dužna da, u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, usaglasi statut, organizaciju i način rada sa ovim zakonom.
Ustanova je dužna da, u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, propiše mere, način i postupak radi zaštite i bezbednosti učenika, odnosno studenata iz člana 34. ovog zakona.
Ustanova je dužna da, u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, donese pravila ponašanja u ustanovi iz člana 35. ovog zakona.
Ustanova je dužna da, u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, donese razvojni plan ustanove.
Dom učenika, odnosno učenički centar dužan je da, u roku od šest meseci od donošenja osnova vaspitnog programa od strane Nacionalnog prosvetnog saveta, donese program vaspitnog rada.

Član 100.
Ustanova koja je upisana u sudski registar po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona dužna je da, u roku od godinu dana od stupanja na snagu podzakonskog akta iz člana 26. stav 8. ovog zakona, podnese zahtev za dobijanje dozvole za rad.

Član 101.
Osnivač ustanove imenovaće upravni odbor ustanove u skladu sa ovim zakonom, po prestanku mandata ranije imenovanog upravnog odbora.
Upravni odbor će raspisati konkurs i sprovesti postupak imenovanja direktora ustanove najmanje tri meseca pre isteka mandata direktora.

Član 102.
Vaspitač, psiholog, odnosno pedagog koji je do dana stupanja na snagu ovog zakona zasnovao radni odnos u domu učenika i ima položen stručni ispit po
propisima iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, smatra se da ima licencu od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Vaspitaču, psihologu, odnosno pedagogu koji je položio ispit za licencu po zakonu koji uređuje osnove sistema obrazovanja i vaspitanja, priznaje se licenca za rad u domu učenika, odnosno učeničkom centru.
Vaspitač, psiholog, odnosno pedagog koji je zasnovao radni odnos u domu učenika pre stupanja na snagu ovog zakona, a nema položen stručni ispit po
propisima iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, niti licencu iz stava 2. ovog člana, ima obavezu da položi ispit za licencu u roku od dve godine od dana stupanja na snagu podzakonskog akta iz člana 64. stav 6. ovog zakona.
Vaspitaču i stručnom saradniku iz stava 3. ovog člana koji ne položi ispit za licencu u propisanom roku prestaje radni odnos.

Član 103.
Danom stupanja na snagu ovog zakona počinje sa radom Republički fond za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, sa statusom i položajem, pravima i
odgovornostima utvrđenim ovim zakonom i preuzima prava, obaveze i arhivu Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka obrazovane Sporazumom Skupštine Socijalističke Republike Srbije, Republičke zajednice usmerenog obrazovanja, Republičke zajednice nauke i Republičke zajednice kulture o osnivanju Republičke fondacije za podsticanje razvoja obdarenih studenata i učenika za naučni i umetnički rad i njihovo zapošljavanje.
Izbor organa Fonda, u skladu sa odredbama čl. 74–78. ovog zakona, izvršiće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 104.
Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon).

Član 105.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top