Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Zakon o učeničkom i studentskom standardu

VI. Republički fond za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka

Osnivanje i ciljevi Republičkog fonda za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka
Član 70.
Radi sistematskog i organizovanog staranja Republike Srbije o razvoju izuzetno nadarenih učenika i studenata za naučni i umetnički rad putem
odgovarajućih oblika podsticanja sposobnosti, obezbeđivanja potrebnih sredstava u toku obrazovanja i za dodatno usavršavanje, kao i podrške pri zapošljavanju na poslovima na kojima postoje uslovi za dalji razvoj njihovih sposobnosti, osniva se Republički fond za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka (u daljem tekstu: Fond).

Status i položaj Fonda
Član 71.
Fond ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim ovim zakonom, i posluje kao javna služba.
Fond se upisuje u sudski registar.
Sedište Fonda je u Beogradu.

Zadaci Fonda
Član 72.
Radi ostvarivanja svojih ciljeva Fond:
1) obezbeđuje stipendije za izuzetno nadarene učenike i studente, uključujući i studije drugog i trećeg stepena;
2) pruža materijalnu pomoć za obrazovanje, odnosno usavršavanje u afirmisanim naučnim centrima van mesta stalnog boravka u zemlji i inostranstvu;
3) materijalno pomaže učešće na takmičenjima, olimpijadama znanja i drugim aktivnostima čiji je cilj afirmacija istraživačkih, odnosno umetničkih
sposobnosti;
4) materijalno pomaže publikovanje naučnih i stručnih radova i prikazivanje umetničkih ostvarenja.
Poslovi iz stava 1. ovog člana obavljaju se kao povereni.

Sredstva Fonda
Član 73.
Sredstva za finansiranje Fonda obezbeđuju se:
1) iz budžeta Republike Srbije – iz sredstava namenjenih za finansiranje u oblasti prosvete, nauke i kulture;
2) iz donacija i poklona;
3) iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Organi Fonda
Član 74.
Organi Fonda jesu upravni odbor i direktor.
Osim organa iz stava 1. ovog člana, Fond ima i stručne organe – savete po oblastima nauka.
Sastav, način izbora i zadaci saveta iz stava 2. ovog člana uređuju se statutom Fonda.

Upravni odbor Fonda
Član 75.
Upravni odbor Fonda ima pet članova uključujući i predsednika.
Predsednika i članove upravnog odbora Fonda imenuje i razrešava Vlada, na period od četiri godine.
Predsednik i članovi upravnog odbora Fonda imenuju se iz reda istaknutih naučnih, kulturnih i društvenih radnika, na predlog ministarstava u čiji delokrug spadaju poslovi prosvete, nauke, odnosno kulture.
Po dva člana upravnog odbora imenuju se na predlog ministarstva nadležnog za poslove prosvete i ministarstva nadležnog za poslove nauke, a jedan član se imenuje na predlog ministarstva nadležnog za poslove kulture.
Predsednik i članovi upravnog odbora Fonda mogu biti razrešeni i pre isteka mandata:
1) na lični zahtev;
2) ukoliko ne dolaze na sednice i ne učestvuju u radu upravnog odbora;
3) u drugim slučajevima u skladu sa zakonom.

Nadležnost upravnog odbora Fonda
Član 76.
Upravni odbor Fonda:
1) donosi statut i druge opšte akte Fonda;
2) donosi godišnji program rada Fonda;
3) donosi finansijski plan Fonda;
4) odlučuje o poslovanju Fonda;
5) usvaja izveštaj o poslovanju i završni račun Fonda;
6) odlučuje o pravima i obavezama direktora;
7) donosi odluku o bližim uslovima i kriterijumima za dodelu stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente;
8) raspisuje konkurs i donosi odluku o dodeli stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente;
9) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.
Vlada daje saglasnost na statut i finansijski plan Fonda.
Upravni odbor Fonda podnosi godišnji izveštaj o poslovanju Fonda Vladi.

Direktor
Član 77.
Direktora Fonda imenuje i razrešava Vlada.
Mandat direktora Fonda traje četiri godine.
Direktor može biti razrešen dužnosti i pre isteka mandata:
1) na lični zahtev;
2) ako mu je izrečena bezuslovna kazna zatvora za krivično delo u vršenju službene dužnosti;
3) ako je nadležni organ utvrdio da direktor ne preduzima mere za ostvarivanje ciljeva i programa rada Fonda;
4) ako direktor ne postupi po nalogu, odnosno meri nadležnog organa za otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti;
5) ako nadležni organ utvrdi da direktor raspolaže sredstvima ustanove, poslovnim prostorom, opremom i imovinom ustanove na nezakonit način.

Nadležnost direktora
Član 78.
Direktor Fonda:
1) predstavlja i zastupa Fond;
2) donosi akt o organizaciji i sistematizaciji poslova u Fondu;
3) organizuje rad i rukovodi radom Fonda;
4) izvršava odluke upravnog odbora Fonda i preduzima mere za njihovo sprovođenje;
5) stara se i odgovara za zakonitost rada i korišćenje i raspolaganje sredstvima Fonda;
6) obavlja i druge poslove u skladu sa statutom Fonda.
Ministarstvo daje saglasnost na akt iz stava 1. tačka 2) ovog člana.

Obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova
Član 79.
Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Fonda obavljaju zaposleni u Fondu.
Na zaposlene u Fondu primenjuju se opšti propisi o radu.

Uslovi za ostvarivanje prava na stipendiju za izuzetno nadarene učenike, odnosno studente
Član 80.
Pravo na stipendiju za izuzetno nadarene učenike imaju odlični učenici srednjih škola, koji osvoje jedno od prva tri mesta na međunarodnim i republičkim takmičenjima, koja se nalaze u kalendaru takmičenja učenika.
Pravo na stipendiju za izuzetno nadarene studente imaju studenti koji su tokom studiranja ostvarili prosečnu ocenu najmanje 9,00 i nisu gubili nijednu godinu studija.
Učenici i studenti polažu standardizovane testove, osim učenika i studenata umetničkih škola i akademija koji nisu na teoretskom odseku.
Bliže uslove za dodelu stipendija iz st. 1. i 2. ovog člana, kriterijume za utvrđivanje redosleda kandidata, način i postupak ostvarivanja prava na stipendiju propisuje upravni odbor Fonda.
Poslovi iz stava 4. ovog člana obavljaju se kao povereni.
Akt iz stava 4. ovog člana objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Konkurs za dodelu stipendija
Član 81.
Konkurs za dodelu stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente raspisuje upravni odbor Fonda najkasnije tri meseca pre početka školske godine.
Konkursom iz stava 1. ovog člana oglašavaju se uslovi za dodelu stipendija, kriterijumi za utvrđivanje redosleda kandidata, broj korisnika stipendije, visina stipendije, potrebni dokumenti i rokovi za prijavljivanje na konkurs.
Pravo na stipendiju iz stava 1. ovog člana ostvaruje se u mesečnom novčanom iznosu koji utvrđuje Fond za svaku školsku godinu.
Odluku o dodeli stipendija donosi upravni odbor Fonda.
Odluka upravnog odbora Fonda iz stava 4. ovog člana konačna je.

VII. Finansiranje prava učenika i studenata

Sredstva za ostvarivanje prava u oblasti učeničkog i studentskog standarda
Član 82.
Sredstva za ostvarivanje prava u oblasti učeničkog i studentskog standarda obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije, u skladu sa zakonom.

Sredstva za ostvarivanje prava na smeštaj i ishranu
Član 83.
Učenik, njegov roditelj ili staratelj, odnosno student, učestvuje u finansiranju dela troškova smeštaja i ishrane.
Student strani državljanin koji koristi usluge smeštaja i ishrane plaća ekonomsku cenu troškova smeštaja i ishrane, ukoliko nije drugačije određeno
međunarodnim ugovorom, odnosno ukoliko ne postoji reciprocitet.
Student strani državljanin koji boravi na stručnoj praksi po osnovu međunarodne razmene, plaća deo troškova smeštaja i ishrane.
Visinu troškova smeštaja i ishrane, kao i visinu učešća u troškovima smeštaja i ishrane učenika, odnosno studenta i studenta stranog državljanina koji boravi na stručnoj praksi po osnovu međunarodne razmene, propisuje ministar.

Finansiranje rada ustanova…

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top